آگهی مزايده شماره ۴/۸۹ م س
mci-pages-sharing
 
آگهی مزایده شماره ۴/۸۹ م س

شركت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد ۸۷۰ قلم لوازم و تجهیزات خارج از رده مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی و براساس شرایط و طرح قرارداد موجود بفروش برساند.

داوطلبان شركت در مزایده می توانند با در دست داشتن معرفی نامه از تاریخ نشر آگهی لغایت ۲۲/۱۰/۸۹ در ساعات اداری به واحد فروش اسناد واقع در میدان ونك – خیابان ونك – ضلع شرقی بزرگراه كردستان ، برج همراه ، طبقه هفتم واحد ۶ مراجعه و پس از دریافت شماره حساب مبلغ 50,000 ریال ( پنجاه هزار ریال ) به حساب شركت ارتباطات سیار ایران واریز و با ارائه رسید بانكی اسناد مزایده را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مذكور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود تا ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۲/۱۱/۸۹ به نشانی فوق الذكر تسلیم نمایند كمیسیون معاملات در تاریخ ۳/۱۱/۸۹ رأس ساعت ۹ در طبقه دهم برج همراه تشكیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود .

ضمناً مبلغ تضمین شركت در مزایده 70,000,000 ریال ( هفتاد میلیون ریال ) می باشد. سایر موارد در اسناد مزایده درج گردیده است.

مزایده گران میتوانند برای كسب اطلاعات بیشتر با تلفن ۸۱۷۱۲۷۱۸ تماس حاصل نمایند.۷/۱۰

لیست اقلام موجود حجم : 224 کیلو بایت

اداره كل تداركاتی

شرکت ارتباطات سیار ایران