آگهی مزایده شماره ۳/۸۹ م س
mci-pages-sharing
 
آگهی مزایده شماره ۳/۸۹ م س

شركت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد هشت دستگاه پژو ۴۰۵ ( مدل سالهای ۸۰ ، ۸۳ ، ۸۵ ) و دو دستگاه پیکان سواری ( مدل سالهای ۷۸ و ۷۹ ) مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی و براساس شرایط موجود در اسناد مزایده بفروش برساند.

داوطلبان شركت در مزایده می توانند با در دست داشتن معرفی نامه از تاریخ نشر آگهی لغایت ۸۹/۹/۱۰ در ساعات اداری به واحد فروش اسناد واقع در میدان ونك – خیابان ونك – ضلع شرقی بزرگراه كردستان ، برج همراه ، طبقه هفتم واحد ۶ مراجعه و پس از دریافت معرفی نامه مبلغ 20,000 ریال ( بیست ریال ) به حساب شركت ارتباطات سیار ایران واریز و با ارائه رسید بانكی اسناد مزایده را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مذكور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود تا ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۸۹/۹/۲۰ به نشانی فوق الذكر تسلیم نمایند كمیسیون معاملات در تاریخ ۸۹/۹/۲۱ رأس ساعت ۹ در طبقه دهم برج همراه تشكیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شركت در مزایده 3,800,000 ریال ( سه میلیون و هشتصدهزار ریال ) می باشد. سایر موارد در اسناد مزایده درج گردیده است.

مزایده گران میتوانند برای كسب اطلاعات بیشتر با تلفن ۸۱۷۱۲۷۱۸ تماس حاصل نمایند.۱۶/۸

اداره کل تدارکاتی

شرکت ارتباطات سیار ایران