آگهی مزايده شماره ۲/۸۹ م س
mci-pages-sharing
 
آگهی مزایده شماره ۲/۸۹ م س

شركت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد ۸۷ قلم لوازم وتجهیزات خارج ازرده مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی و براساس شرایط وطرح قرارداد موجود بفروش برساند.

داوطلبان شركت در مزایده می توانند با در دست داشتن معرفی نامه از تاریخ نشر آگهی لغایت ۸۹/۳/۶ در ساعات اداری به آدرس تهران ،میدان ونك ، تقاطع بزرگراه كردستان ، برج مخابراتی شركت ارتباطات سیار ایران(همراه اول) ، طبقه هفتم دبیرخانه اداره کل تدارکاتی مراجعه و پس از دریافت معرفی نامه مبلغ 50,000 ریال ( پنجاه هزار ریال ) به حساب شماره ۰۹/۱۸۶۴۴۶۴۴شركت ارتباطات سیار ایران نزد بانك ملت شعبه ونك تك واریز و با ارائه رسید بانكی اسناد مزایده را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مذكور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود تا ساعت ۱۵ روز یک شنبه مورخ ۸۹/۳/۱۶ به نشانی فوق الذكر تسلیم نمایند كمیسیون معاملات در تاریخ ۸۹/۳/۱۷ رأس ساعت ۹ در طبقه دهم برج همراه تشكیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شركت در مزایده ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال(سی میلیون ریال) می باشد كه میبایستی به صورت ضمانتنامه بانکی ویا نقداً به حسابی كه در اسناد مزایده ذكر شده واریز گردد ، سایر موارد در اسناد مزایده درج گردیده است.

مزایده گران میتوانند برای كسب اطلاعات بیشتر با تلفن ۸۱۷۱۲۷۱۸ تماس حاصل نمایند.ف ۵/۲

اداره كل تداركاتی

شرکت ارتباطات سیار ایران