آگهی مزايده شماره ۱/۸۹ م س
mci-pages-sharing
 
آگهی مزایده شماره ۱/۸۹ م س

شركت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد ۱۰۲ دستگاه خودرو مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی و براساس شرایط مزایده بفروش برساند.

داوطلبان شركت در مزایده می توانند با در دست داشتن معرفی نامه از تاریخ نشر آگهی لغایت ۸۹/۲/۱۹ در ساعات اداری به واحد فروش اسناد واقع در میدان ونك – خیابان ونك – ضلع شرقی بزرگراه كردستان ، برج همراه ، طبقه هفتم واحد ۶ مراجعه و پس از دریافت معرفی نامه مبلغ 20,000 ریال ( بیست هزار ریال ) به حساب شركت ارتباطات سیار ایران نزد بانك ملت شعبه ونك تك واریز و با ارائه رسید بانكی اسناد مزایده را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مذكور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود تا ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۸۹/۲/۲۸ به نشانی فوق الذكر تسلیم نمایند كمیسیون معاملات در تاریخ ۸۹/۲/۳۰ رأس ساعت ۹ در طبقه همكف برج همراه تشكیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شركت در مزایده به میزان ۵ در صد مبلغ پیشنهادی می باشد كه میبایستی نقداً به حسابی كه در اسناد مزایده ذكر شده واریز گردد ، سایر موارد در اسناد مزایده درج گردیده است.

مزایده گران میتوانند برای كسب اطلاعات بیشتر با تلفن ۸۱۷۱۲۷۱۸ تماس حاصل نمایند.الف ۵/۲

اداره كل تداركاتی

شرکت ارتباطات سیار ایران