قرارداد اشتراك تلفن های همراه پس پرداخت (دائمی) بدون مبلغ سپرده و تضمین پرداخت
mci-pages-sharing

قرارداد اشتراك تلفن های همراه پس پرداخت (دائمی) بدون مبلغ سپرده و تضمین پرداخت

تعریف واژگان

اطلاعات بیشتر بستن

عبارات و اصطلاحات به کار برده شده در این قرارداد هر یک دارای معنایی به شرح ذیل می باشند مگر آنکه به نحو دیگری تصریح شده باشد.

 • شركت: عبارت است از شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام) که به موجب موافقت نامه پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران به شماره 100/1100 مورخ 87/04/29 صادره از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه فعالیت دارد. نام تجاری این شرکت همراه اول است كه نشانی آن در تهران- میدان ونك، خیابان ونك ، برج همراه می باشد.
 • مشترک: هر فرد حقیقی یا شخص حقوقی که به موجب قراراداد با دارنده پروانه، که در قبال پرداخت وجه، مجاز به برقراری ارتباط و استفاده از سرویسهای آن از طریق شبکه های موضوع پروانه می باشد، به شبکه های مزبور متصل شده و به عنوان طرف حساب در صورتحساب های خدمات ارتباط محسوب می شود.
 • بسته: عبارت است از بسته مشتمل بر برگه اطلاعات حاوی شرح خدمات شبکه و سیم کارت و یا هر دو که مشترک هنگام خرید دریافت می کند.
 • تمدید: عبارت است از تمدید زمان اعتبار این قرارداد پس از انقضای مدت زمان اعتبار اولیه برای مدتی معین
 • ثبت نام: عبارت است از تکمیل فرم درخواست ثبت نام و ارائه مدارک شناسایی و یا هر روش دیگری که هر زمان شـــرکت مطابق مقررات تعیین می کند. اطلاعات مورد نیاز جهت درج در این فرم را شرکت معین می کند و به عنوان پیش نیازی برای فعالسازی سیم کارت می باشد.
 • جی.اس.ام.: عبارت است از سیستم جهانی ارتباطات سیار که ساختار مشخصات آن توسط موسسه استانداردهای فنی اروپا (ETSI) تعریف شده است.
 • خدمات ارزش افزوده: هرگونه خدمات مخابراتی و ارتباط داده، بغیر از خدمات صوتی پایه در تلفن همراه که در اختیار عموم قرار می گیرد.
 • خدمات شبکه: عبارت است از خدمات شبکه مخابرات ارتباطات سیار از جمله خدمات ارزش افزوده که شرکت بر اساس شرایط و مفاد این قرارداد در اختیار مشترک قرار می دهد.
 • درخواست: عبارت است از درخواستی که متقاضی بر اساس فرم درخواست یا به هر نحو دیگری برای دریافت سیم کارت و یا خدمات شبکه به شرکت ارائه میدهد.
 • دسترسی: عبارت است از توانایی مشترک برای اتصال به شبکه جهت برقراری ارتباط و استفاده از هرگونه خدمات قابل ارائه که از طرف شرکت در اختیار مشترک قرار می گیرد.
 • دوره اعتبار: عبارت است از دوره اعتبار محصول، خدمات شبکه یا خدمات ارزش افزوده که زمان آن در تبلیغات فروش مشخص می شود.
 • دوره دسترسی: عبارت است از هر دوره صورتحسابگیری که در طول اجرای این قرارداد که طی آن شرکت اجازه دسترسی مشترک به شبکه را می دهد مشروط بر اینکه مشترک نیز به تعهدات خود به شرح مندرج در این قرارداد عمل نماید. شروع دوره دسترسی با فعالسازی سیم کارت همراه می باشد.
 • سازمان: عبارت است از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به موجب قانون، امر نظارت بر فعالیت شركت را به عهده دارد.
 • سیم کارت: عبارت است از قطعه الكترونیكی كه حاوی هویت مشترك، شماره شناسایی بین المللی سیم کارت و شماره اختصاصی مشترک (شماره تلفن همراه) است که پس از فعال شدن آن شركت به مشترک اجازه می دهد به خدمات شبکه دسترسی پیدا کند.
 • تلفن همراه دائمی پس پرداخت (دائمی) بدون مبلغ سپرده و تضمین پرداخت: سیم کارتی است که مشترک در زمان ثبت نام صرفاً هزینه اتصال، مالیات و عوارض را پرداخت می نماید.
 • شبکه: عبارت است از سیستم دیجیتال تلفن همراه که توسط شركت ایجاد و مدیریت می شود.
 • شماره اختصاصی مشترک (MSISDN): عبارت است از شماره تلفن همراه که بر روی هر سیم کارت تعبیه شده است.
 • شماره شناسایی بین المللی سیم کارت (ICC): عبارت است از شماره شناسه خاص هر سیم کارت که توسط تولید کننده سیم کارت بر روی آن تعبیه می شود.
 • طــرح تعرفه: عبارت است از هر یک از طرحهای تعرفه که بر اساس آن خــدمات شبکه در اختیار مشترک قرار می گیرد. طرحهای تعرفه در سایت شركت و یا در تابلوی اعلانات كلیه نقاط خدمات رسانی جهت اطلاع مشترك ارائه گردیده است. این طرحها براساس نرخ یا هزینه های كاربری، خدمات ارزش افزوده و دیگر متغیرهایی كه توسط سازمان ابلاغ می شود، تعیین شده و بر اساس مصوبات کمیسیون در هر زمان قابل تغییر و یا تعدیل است.
 • فرم درخواست: عبارت است از فرم درخواست یا ثبت نام که در هنگام ثبت نام توسط مشترک یا از جانب وی تکمیل می شود.
 • فعالسازی: عبارت است از فرایندی که بر اساس آن شرکت اجازه می دهد که یک سیم کارت بر اساس شرایط مندرج دراین قرارداد در شبکه فعال شود. پس از فعال سازی، مشترک امکان برقراری ارتباط و استفاده از سرویس های آن را خواهد داشت.
 • قرارداد: عبارت است از ضوابط و شرایط مندرج و مورد قبول در این توافق نامه به همراه هر سند دیگری که در ارتباط با اشتراک شبکه و یا خدمات شبکه فیمابین مشترک وشركت تنظیم شده است.
 • هزینه یا هزینه ها: عبارت است از وجوهی که شركت هر زمان در قبال خدمات شبکه بر اساس تعرفه های مصوب اخذ می نماید.
 • هزینه اتصال مشترک: عبارت است از هزینه ای که شرکت به ازاء فعالسازی سیم كارت مشترك در زمان ثبت نام از وی دریافت می نماید.
 • هزینه آبونمان: عبارت است از هزینه ای که شرکت در قبال دسترسی مشترک به خدمات مطابق تعرفه های مصوب (چه در حالت استفاده و یاعدم استفاده) به حساب وی منظور می نماید.
 • هزینه های کارکرد: عبارت است از هزینه هایی که شرکت در ازای استفاده از خدمات ثبت شده شبکه مطابق با تعرفه های مصوب در پایان هر دوره از مشترک دریافت می کند.
  تبصره:

  بخشی از هزینه های کارکرد متناسب با ماهیت هزینه ممکن است در صورتحساب دوره های آتی منظور گردد.

 • مبلغ سپرده: مبلغی است که در زمان ثبت نام برای دریافت اشتراک خدمات از متقاضی دریافت و به حساب شرکت واریز می گردد.
 • تضمین پرداخت: وجهی است که مشترک به صورت پیش پرداخت و به منظور جلوگیری از قطعی تلفن به شرکت پرداخت می نماید.
 • مهلت پرداخت: عبارت است از طول مدت زمان پرداخت صورتحساب، که 15 روز پس از تاریخ صدور صورتحساب می باشد.
 • طول مدت زمان صورتحساب گیری: عبارت است از طول مدت زمان صورتحسابگیری و صدور صورتحساب که 1 ماه می باشد.
 • ترابردپذیری شماره تلفن همراه (Mobile Number Portability): فرآیندی که طی آن، مشترک با حفظ شماره خود می تواند اپراتور خود را تغییر دهد.
 • اپراتور پایه: اپراتوری که مشترک جهت دریافت خدمات تلفن همراه برای بار اول، در آن ثبت نام کرده، اسناد و مدارک مورد نیاز برای احراز هویت و ثبت نام را به اپراتور مذکور تحویل داده و سند اشتراک دریافت کرده است.
 • اپراتور پذیرا: اپراتوری که مشترک یک اپراتور دیگر، قصد استفاده از خدمات آن اپراتور را بدون تغییر شماره خود دارد.

مدت قرارداد:

این قرارداد از تاریخ فعالسازی سیم کارتی که شرکت در اختیار مشترک قرار داده است آغاز شده و تا زمانی که قرارداد توسط شرکت یا مشترک فسخ نگردیده ادامه خواهد داشت.

شروط قرارداد:

 • شرکت در حدود تعهدات پوششی و سایر تعهدات مندرج درمصوبات موضوع ماده 32 پروانه کمیسیون تنظیم مقررات موظف به ارائه خدمات و پاسخگویی به تقاضای مشترکین می باشد.
 • شرکت متعهد می شود تمامی مواردی که باعث خسارت احتمالی به سیم کارت می شود را در هنگام تحویل آن طی یک بروشور به مشترک اطلاع رسانی نماید.
 • در صورتی که خدمات مورد نظر مشترک نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح داشته باشد، اخذ آن به عهده مشترک خواهد بود و در صورت عدم اخذ مجوز، خسارات احتمالی بعهده مشترک بوده و نمی تواند ادعایی علیه شرکت داشته باشد.
 • چنانچه سیم کارتی سرقت یا مفقود شده یا آسیب ببیند، مشترک باید بلافاصله شرکت را از این موضوع آگاه کند. تمامی هزینه های مربوط به کارکرد سیم کارت تا زمان ابلاغ سرقت، مفقود شدن یا آسیب دیدن سیم کارت به عهده مشترک خواهد بود. متعاقباً شرکت پس از درخواست مشترک، در اسرع وقت مبادرت به صــدور سیم کارت جایگزین با دریافت هزینه های مرتبط براساس تعرفه های مصوب خواهد نمود. سرقت، مفقود شدن، آسیب دیدن سیم کارت، صدور سیم کارت جدید و یا ارائه شماره جدید به هر دلیلی که باشد منجر به فسخ این قرارداد نخواهد شد و کماکان قرارداد به قوت خود باقی خواهد ماند.
  تبصره:

  1. مسئولیت بهره برداری از سیم کارت واگذار شده با مشترک بوده و هرگونه واگذاری (جزاً یا کلاً) آن به دیگری رافع مسئولیت مشترک نیست مگر اینکه، مشترک بلافاصله شرکت را کتباً از این موضوع آگاه و متعاقباً براساس ضوابط و مقررات جاری شرکت نسبت به انتقال رسمی آن به فرد مورد نظر اقدام نماید.

  2. مشترک موظف است درصورت مفقودی یا سرقت سیم کارت خود، مراتب را بلافاصله به این شرکت اطلاع دهد، در غیر اینصورت عواقب ناشی از آن به عهده مشترک خواهد بود.

 • درصورت انتقال سیم کارت به فرد دیگر، مشترک می باید براساس ضوابط و مقررات جاری شرکت نسبت به انتقال رسمی آن به فرد مورد نظر اقدام نماید.
  تبصره:

  1. هزینه هایی که در زمان نقل و انتقال مانند رومینگ بین الملل افشاء نشده باشد به عهده خریدار خواهد بود.

  2. صدور وکالتنامه، انتقال تلقی نگردیده و مسئولیت کماکان به عهده مشترک خواهد بود.

 • به استناد قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مشترک متعهد می گردد از خدمات شبکه بصورت غیرمجاز و برای مقاصد نامناسب و یا مقاصد تجاری ازقبیل ارسال پیامک تبلیغاتی و غیره، غیراخلاقی یا غیرقانونی استفاده ننماید در غیر این صورت در نوبت اول به او از طریق پیامک اخطار می شود و در نوبت دوم به مدت 15 روز ارتباط وی قطع و در صورت تکرار سلب امتیاز خواهد شد.
  تبصره:

  1. در صورتی که مشترک از خدمات شبکه به نحوی استفاده نماید که موجب وارد آمدن خسارت به اشخاص یا دارایی های آنها شده یا منجر به ایجاد اختلال در شبکه یا خدمات شبکه، شرکت و یا دیگر اپراتورها شود مسئول تمام پیامدهای ناشی از عمل خود خواهد بود.

  2. در صورتی که مشترک از تلفن همراه خود موجب مزاحمت دیگری شود یا با عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل نماید برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفن همراه مربوطه به مدت یک هفته همراه با اخطار از طریق پیامک قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه های مربوطه خواهد بود. برای بار دوم پس از کشف ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم تعهد مشترک و پرداخت هزینه های مربوطه خواهد بود و برای بار سوم شرکت ارتباط وی را بطور دائم قطع و تلفن همراه مربوطه را سلب امتیاز خواهد نمود.

 • تأمین تجهیزات پایانی مورد استفاده بر عهده مشترک بوده و وی متعهد است از تجهیزات و استاندارد ارتباطی که قبلاً به تأیید سازمان رسیده است، استفاده كند و از تمامی قوانین و مقررات مراجع ذیصلاح و نیز دستورالعملهای شرکت برای استفاده از تجهیزات ارتباطی، خدمات شبکه و سیم کارت متابعت و پیروی کند.
 • در صورتی که مشترك یا افرادی از جانب وی مبادرت به دستکاری یا تغییر نرم افزار، شماره اختصاصی مشترک و شماره شناسایی بین المللی سیم کارت کنند. در این صــورت مشترک مسئول تمام پیامدهای ناشی از آن می باشد.
 • مشترک در صورت درخواست و متعاقباً برخورداری از خدمات شبکه، استفاده از سیم کارت و یا هر یک از محصولات و خدماتی که توسط شرکت ارائه می شود خواه استفاده نموده و یا استفاده ننماید هزینه های مربوطه را براساس تعرفه های مصوب به شرکت پرداخت خواهد نمود. این هزینه ها در زمان اخذ سیم کارت به اطلاع مشترک خواهد رسید.
 • اگر کارکرد خط تلفن همراه پس پرداخت بدون مبلغ سپرده و تضمین پرداخت، در هر زمان به حد نصاب کارکرد (300,000 ریال) برسد، شرکت باید ابتدا نسبت به اطلاع رسانی به مشترک و تعیین زمان حداقل 24 ساعت جهت پرداخت اقدام کند. درصورتیکه تا پایان زمان مذکور مشترک مبلغ کارکرد خود را پرداخت نکند، شرکت مجاز است، بر اساس فرآیند قطع تلفن مشترک بدهکار به شرح بند 1-10-3 اقدام کند.
  تبصره:

  1. درصورتیکه کارکرد خط تلفن مشترک به 100% حدنصاب کارکرد یاد شده نرسد، مشترک تا پایان دوره صورتحساب گیری و مهلت تعیین شده می تواند نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد خود اقدام نماید.

  مدت زمان 24 ساعته موضوع این بند هیچ گونه حقی را برای مشترک درخصوص امکان استفاده بیش از مبلغ یاد شده ایجاد نمی نماید و چنانچه در مدت یاد شده میزان کارکرد از مبلغ 300,000 ریال تجاوز نماید شرکت می تواند براساس فرآیند قطع خط تلفن مشترک بدهکار به شرح مندرج در بند 1-10-3 قرارداد اقدام نماید

  • پس از سپری شدن دوره و مهلت پرداخت شرکت می تواند خط تلفن مشترک بدهکار را به مدت 2 هفته یکطرفه نماید.
  • در صورت عدم پرداخت مبلغ صورتحساب در مهلت یاد شده در ماده 1-10-3 ضمن اطلاع رسانی به مشترک و ارسال اخطاریه کتبی با مهلت مشخص یکساله با موضوع تخلیه خط تلفن، شرکت نسبت به قطع کامل (دوطرفه) خط تلفن اقدام می نماید. بدیهی است چنانچه مشترک نسبت به پرداخت مبلغ صورتحساب ظرف مهلت مقرر در اخطاریه اقدام ننماید، امتیاز خط مشترک مطابق با شرایط مندرج در ماده 4 سلب خواهد شد.
  • چنانچه مشترک با هر میزان مبلغ کارکرد نسبت به پرداخت صورتحساب دوره دوم خود تا پایان مهلت مقرر در صورتحساب اقدام نکند، شرکت می تواند بر اساس فرآیند قطع خط تلفن مشترک بدهکار مندرج در بند 1-10-3 اقدام کند.
 • روش های آگاه کردن مشترك از وضعیت بدهی وی با درج در صورتحساب صادره و بر اساس روش مشخص شده در قرارداد و مطابق با انتخاب متقاضی در زمان ثبت نام و یا مشترک در طول زمان اشتراک خدمات می باشد و مسئولیت پرداخت صورتحساب به عهده مشترک بوده و عدم دریافت آن دلیلی بر عدم پرداخت صورتحساب نخواهد بود.
 • در صورتی که مشترک به صورتحساب صادره اعتراض داشته باشد می باید با دریافت ریز صورتحساب و پرداخت هزینه آن، اعتراض خود را بصورت مکتوب به شرکت اعلام نماید. در صورتی که اعتراض مشترک وارد باشد شرکت نسبت به مسترد نمودن مابه التفاوت مبلغ کارکرد مکالمات در صورت پرداخت و یا کسر مبلغ از صورتحساب های بعدی آن، مشترک اقدام می نماید.
  تبصره:

  چنانچه در طول 3 دوره پس از صدور صورتحساب، اعتراضی توسط مشترک اعلام نشود محتوای آن مورد قبول مشترک می گردد.

 • به جز در مواردی که کتباً توافقات دیگری با شركت به عمل آمده باشد، مشترک باید پرداختهای خود را به شرکت به نحو ذیل انجام دهد:
  • تحویل بسته سیم کارت پس از پرداخت کامل هزینه های مندرج در موضوع پروانه و این قرارداد انجام خواهد شد.
  • هزینه های کارکرد، آبونمان و ارائه خدمات که در پایان دوره صورتحساب گیری اعلام می شود، می باید در بازه زمانی تعیین شده در یکی از بانکهای طرف قرارداد پرداخت گردد. در شرایطی که پرداخت صورتحساب از طرق مختلف صورت پذیرد، بانک باید به عنوان عامل مشترک عمل نماید. مشترک تنها در صورتی به تعهدات خود عمل نموده است که مبالغ صورتحساب را به بانکهای طرف قرارداد پرداخت نموده و یا از وصول آن توسط شرکت اطمینان حاصل نماید. شرکت نیز به محض وصول، این پرداخت را به عنوان مبلغی که مشترک برای حساب خود پرداخت کرده در نظر خواهد گرفت.
 • شرکت می تواند به تشخیص خود مبادرت به ارائه خدمات ارزش افزوده و تعیین هرگونه هزینه بر مبنای تعرفه های مصوب کمیسیون برای این خدمات کند و یا اینکه به ارائه چنین خدماتی پایان دهد. چنانچه شرکت به ارائه خدمات ارزش افزوده ای که در قبال آن هزینه اشتراک دریافت می شود پایان دهد پس از آن در قبال این خدمات هیچگونه هزینه ای از مشترک دریافت نخواهد شد. هنگامی که مشترک از یکی از خدمات ارزش افزوده رایگان استفاده می نماید، شرکت می تواند به تشخیص خود بدون آنکه هزینه های ماهانه خدمات را کاهش دهد یا مبالغی را به مشترک مسترد کند، مبادرت به تغییر، قطع یا جایگزینی چنین خدماتی کند.
 • درصورت استفاده مشترک از خدمات رومینگ بین الملل، اگر کارکرد خط وی در هر زمان به میزان مجموع مبلغ تضمین و سپرده برسد، شرکت همراه با اطلاع رسانی به مشترک مجاز است نسبت به قطع دو طرفه خط اقدام نماید. شایان ذکر است مشترکین تلفن های همراه دائمی بدون مبلغ تضمین و سپرده می توانند با پرداخت مبلغ تضمین پرداخت نسبت به استفاده از سرویس رومینگ بین الملل خود اقدام نمایند.
 • در صورت تغییر تعرفه ها و هزینه های ارائه خدمات براساس مصوبات کمیسیون، شرکت موضوع را به نحو مقتضی اطلاع رسانی خواهد نمود.
 • شرکت می تواند پس از ابلاغ به مشترک تشریفات و شرایط صــدور صورتحساب و پرداخت آن را تغییر دهد.
 • محاسبه و اعمال هزینه مدت مکالمات داخلی مشترك اعم از شهری و بین الملل بر اساس مدت زمان ثانیه ای خواهد بود و هزینه رومینگ بر اساس دقیقه محاسبه می گردد.
 • شرکت همچنین این حق را برای خود محفوظ می دارد که چنانچه تشخیص دهد از سرویس رومینگ بین الملل سوء استفاده می شود بدون آنکه نیاز به توضیح به مشترک داشته باشد مانع از برقراری تماسهای بین المللی توسط سیم کارت مدنظر شود.
 • دستور مراجع قضایی درخصوص قطع و بازداشت لازم الاجرا بوده و مشترك حق اعتراض نخواهد داشت.
 • تمامی هزینه ها و قیمتهای این قرارداد و تعرفه های مصوب بدون در نظر گرفتن هر نوع مالیاتی محاسبه می شود و مسئولیت پرداخت هر نوع مالیات متعلقه به عهده مشترک است.
 • هر سندی که بر اساس آخرین اطلاعات سیستم صورتحسابگیری صادر گردیده و مبین میزان بدهی مشترک به شرکت می باشد از ناحیه شرکت علیه مشترک دلیل کافی محسوب می شود.
 • چنانچه هر یک از قیود، شرایط، توافقات، التزامات و یا مفاد این قرارداد توسط دادگاه صالحی غیر قابل اجرا، غیر قانونی، فاقد اعتبار یا مغایر با نظم عمومی تشخیص شود چنین قیود، شرایط، توافقات، التزامات یا مفادی هیچگونه تاثیری بر الزام آور بودن دیگر مفاد این قرارداد نخواهد داشت. در چنین شرایطی فرض بر این است که طرفین مبادرت به امضای قراردادی کرده اند که فاقد چنین قیود و شرایطی است.
 • بدینوسیله مشترک به شرکت اجازه می دهد که نام، نشانی و مشخصات فردی وی و هرگونه اطلاعات دیگری را که از طریق شبکه در دسترس است در صورت لزوم حسب دستور مقام قضایی در اختیار شخص ثالث قراردهد.
 • طرفین اعلام می دارند که نشانی اعلام شده در صدر این قرارداد یا ضمائم آن اقامتگاه دائمی آنان تلقی شده و محل ابلاغ هر گونه اخطار یا اوراق مر بوط به این قرارداد می باشد.
 • مشترك می بایست تغییر نشانی خود را به هر نشانی دیگری به استثنای صندوق پستی یا دایره امانات پستی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید. بدیهی است تغییر تمام یا بخشی از مندرجات آدرس مشترك مادامی که به شرکت اطلاع داده نشده باشد فاقد اعتبار خواهد بود.
 • چنانچه شرکت برای دریافت مبالغی که مشترک باید به این شرکت پرداخت کند یا برای اتخاذ دیگر تدابیر حقوقی ناشی از این قرارداد مبادرت به اقامه دعوا علیه مشترک کند جبران تمامی هزینه های این روند بر عهده مشترک خواهد بود.
 • چنانچه مشترک در پرداخت مبالغ تعیین شده یا در عمل به دیگر تعهدات مندرج در قرارداد قصور کند پرداخت هر گونه هزینه های بانکی و یا اداری در خصوص مورد به عهده مشترک خواهد بود.
 • چنانچه مشترك و یا شرکت تصمیم به فسخ قرارداد بگیرد مشترک باید تمامی هزینه های ماهانه خدمات با کارکرد مبلغ بدهی به روز را (هر یک که بر این قرارداد قابل اعمال باشد) به شرکت پرداخت کند.
 • چنانچه مشترک بخواهد نسبت به واگذاری حق الامتیاز اقدام نماید می تواند از طریق مراجعه به واحدهای اجرایی و تنظیم سند انتقال، حق الامتیاز را به دیگری به شرح ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی (آئین نامه نقل و انتقال تلفن همراه) انتقال دهد. همچنین واگذاری حق الامتیاز از طریق تنظیم سند صلح در دفاتر اسناد رسمی وفق تشریفات مربوطه نیز بلامانع می باشد. مشترک موظف است واگذاری حق الامتیاز خود را بلافاصله به اطلاع شرکت برساند.
 • جزئیات و نحوه ارائه خدمات و تشریفات اداری مربوطه، به شرح دستورالعمل اجرائی مصوب بوده که مشترک با امضای این قرارداد نسبت به پذیرش دستورالعمل مربوطه نیز اقدام نموده است. (لازم به ذکر است دستورالعمل مربوطه در سایت همراه اول قابل دسترسی می باشد.)
 • شرکت می تواند حسب مقتضیات و برابر با دستورالعمل اجرائی، خدمات خاصی را به مشترکین اختصاص و یا از ارائه آن خودداری نماید.
 • درصورت تشخیص و شناسایی انتقال ترافیک غیرمجاز بین الملل (ترمینیشن) خط تلفن همراه قطع و مالک آن به مرجع قضایی معرفی می گردد. ضمناً مطابق تبصره های ذیل بند 4-3 مسئولیت هرگونه عواقب بعدی به عهده مشترک می باشد.
 • چنانچه بر اساس دیگر قراردادهای فی مابین شرکت و مشترک، سیم کارت جدیدی در اختیار مشترک قرار گرفته و فعال شود سیم کارت جدید تابع شرایط قرارداد جدید خواهد بود.
 • کلیه اطلاعیه ها، ابلاغها و اخطاریه های شرکت به مشترک از طریق ارسال پیامک خواهد بود.
 • در صورتی که مشترک شماره ترابرد شده بخواهد اشتراک خود را به دیگری انتقال دهد، صرفاً باید این کار را از طریق اپراتور پایه انجام دهد و این کار منوط به تسویه حساب با اپراتور پذیرا خواهد بود.

تعلیق:

 • سلب امتیاز:
  • در صورت عدم پرداخت بدهی و مبلغ صورتحساب مطابق با شرح مندرج در بند 2-10-3 شرکت می تواند نسبت به جمع آوری و تخلیه تلفن و سلب امتیاز مشترک اقدام نماید.
  • پس از پایان مهلت مزبور تا زمانیکه امتیاز مشترک سلب نگردیده و خط جمع آوری نگردیده است در هر زمان که مشترک بدهی خود را پرداخت نماید، با اخذ هزینه وصل مجدد مشترک براساس تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات حق استفاده از خط تلفن خود را خواهد داشت لیکن در صورت جمع آوری و سلب امتیاز، واگذاری همان خط به مشترک چنانچه به اشخاص دیگر واگذار نشده باشد تابع شرایط عمومی مشترکین جدید بوده و مشترک هیچ گونه حق اولویتی نسبت به سایر متقاضیان خط مزبور ندارد.
 • شرکت می تواند چنانچه نیاز به انجام اقداماتی در ارتباط با تغییر، نگهداری یا اصلاح شبکه یا خدمات شبکه باشد، هر زمان و بدون ابلاغ به مشترک و به هر نحو ممکن دسترسی مشترک به خدمات شبکه را به حال تعلیق درآورد.
 • به جز در مورد تعلیق موضوع بند 2-4، اجرای قرارداد در مدت زمان اعتبار آن نباید با وقفه مواجه شود مگر اینکه شركت خلاف این روند را بپذیرد. مشترک باید در طول دوره تعلیق نیز هزینه آبونمان را بپردازد.
 • درخصوص مشترکین حقوقی غیردولتی، چنانچه خط آنان به مدت 10 سال فعال باشد به مدت یکسال مندرج در بند 2-11-3 یک سال دیگر اضافه می گردد.
 • چنانچه مشترک قبل از جمع آوری و تخلیه تلفن نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند، شرکت بایستی شماره مشترک را حفظ نماید.
 • در خصوص شماره های رند، در صورتیکه شماره خط مربوطه از طریق عقد قرارداد مستقیم با شرکت با اخذ مبالغی اضافی علاوه بر هزینه های مجاز واگذاری به مشترک واگذار شده باشد، در صورت عدم پرداخت بدهی توسط مشترک، دارنده پروانه به مدت دو سال پس از اتمام مهلت یکساله تعیین شده در بند 2-10-3 شماره مشترک را حفظ نموده و پس از این مهلت و در صورت عدم پرداخت بدهی توسط مشترک ظرف مهلت یاد شده، می تواند نسبت به تخلیه و سلب امتیاز تلفن اقدام نماید. در صورت تخلیه و سلب امتیاز خط، قیمت کارشناس رسمی دادگستری پس از کسر بدهی تلفن ( با یادآوری مبلغ اولیه حق اتصالی که دریافت گردیده به کارشناس دادگستری جهت کسر آن از قیمت نهایی اعلامی از سوی کارشناس، هزینه های مجاز واگذاری، حقوق دولتی، مالیاتهای متعلقه پرداختی و سایر هزینه ها از جمله هزینه کارشناس رسمی دادگستری) به مشترک مسترد می گردد.

فسخ قرارداد:

قرارداد به یکی از دو نحو ذیل خاتمه پیدا می کند :

 • فسخ توسط مشترک با اعلان کتبی وی صورت پذیرد.
 • شركت در موارد ذیل اختیار فسخ این قرارداد و تخلیه تلفن همراه واگذار شده را خواهد داشت:
  • در صورت انجام مزاحمت تلفنی توسط مشترك و یا استفاده نادرست از خدمات شبکه وفق آیین نامه مربوطه و دستور مقام قضایی
  • چنانچه وی هریک از شرایط این قرارداد را نقض کند.
  • سلب امتیاز خط تلفن به دلیل عدم پرداخت بدهی
  • با درخواست مشترک جهت بهره برداری از خدمات ترابردپذیری شماره تلفن همراه، پس از تائید درخواست ترابرد توسط شرکت، قرارداد فسخ می شود. در این صورت شرکت ملزم به حفظ شماره برای مشترک می باشد.

مرجع حل اختلاف:

هرگونه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این قرارداد یا اجمال و ابهام آن درصورت عدم حل و فصل از طریق مذاكرات متقابل به سازمان یا نماینده برگزیده آن ارجاع خواهد شد. بدیهی است كه پیش بینی حل اختلاف از این طریق به منزله نفی صلاحیت مراجع قضایی نمی باشد و درصورت عدم رفع اختلاف مشترك و شركت می توانند به دادگاههای صالحه ایران مراجعه نمایند.

 • 7- این قرارداد توسط شرکت می تواند مطابق مقررات مورد بازنگری قرارگرفته و پس از تأیید و تصویب سازمان به اطلاع مشترک برسد.
 • 8- این قرارداد مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده و اجرای آن و حل اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای آن تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.
 • 9- مشترک اقامتگاه قانونی خود را اعلام می دارد و با امضای فرم ثبت نام و استفاده از خدمات شبکه الف) صحت تمامی اطلاعات و اسنادی را که در اختیار شركت قرار داده تضمین می کند، ب) موافقت خود با صلاحیت محاکم ایران در رابطه با دعاوی و محاکماتی که علیه مشترک بر اساس مقررات این قرارداد طرح می شود را اعلام می دارد علاوه بر این شرکت اختیار مطلق دارد که چنین دعاوی را در محاکم صالحه شهر تهران، علیه مشترک مطرح نماید، که در اینصورت هزینه دادرسی در صورت محکومیت مشترک به عهده مشترک خواهد بود