آگهی اصلاحیه مزایده عمومی شماره ۹۷/۱ س م
mci-pages-sharing
 
آگهی اصلاحیه مزایده عمومی شماره ۹۷/۱ س م

آگهی مزایده عمومی شماره ۹۷/۱ م س شرکت ارتباطات سیار ایران که در صفحه ۱۵روزنامه دنیای اقتصاد روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ به چاپ رسیده بود بشرح ذیل تصحیح و اصلاح می گردد :

  • تعداد تجهیزات اسقاط و خارج از رده موجود در انبار استان آذربایجان شرقی ۱۲۷ قلم می باشد .
  • زمان دریافت اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهی لغایت ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ، مهلت تسلیم پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۵روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ و زمان تشکیل جلسه کمیسیون معاملات و اتخاذ تصمیم در خصوص پیشنهادات واصله روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ راُس ساعت ۹ صبح می باشد.

سایر موارد مندرج در آگهی صدرالاشاره به قوت خود باقی می باشد.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران