آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 99/46 س با موضوع انجام خدمات تست محصولات و خدمات
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد انجام خدمات تست محصولات و خدمات مورد نظر خود را جهت اطمینان از عملکرد صحیح آن ها قبل از عملیات تجاری سازی، از طریق برگزاری مناقصه عام دو مرحله‌ای و بصورت صددرصد ریالی، بر اساس شرایط مناقصه، طرح قرارداد، توافقنامه سطح عملیاتی و سایر اسناد پیوست به شرکت‌های واجد شرایط واگذار نماید. لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می‌توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 99/12/09 ، رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 1,000,000 ریال (یک میلیون ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ونک تک به نام شرکت ارتباطات سیار ایران و شناسه واریز 170009921029227 (به واریزی‌های بدون شناسه ترتیب اثر داده نخواهد شد) و معرفی نامه (درج شماره و موضوع مناقصه، معرفی کارشناس خریدار اسناد مناقصه به همراه شماره مستقیم و آدرس ایمیل در سربرگ و با مهر و امضاء معتبر الزامی است) را اسکن و به آدرس ایمیل‌های a.shariati@mci.ir (88641009)، s.beheshti@mci.ir (81712393)، z.baghsheykhi@mci.ir (81712382) ارسال نمایند.

مناقصه گزار پس از بررسی مدارک ارسالی، اسناد مناقصه را به آدرس ایمیلی که مدارک از طریق آن واصل شده اند، ارسال خواهد نمود. مناقصه گران نیز پس از دریافت اسناد مناقصه می بایست با توجه کامل به مندرجات آنها، اسناد مزبور را مهر و امضاء کرده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 99/12/17 به نشانی: میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه، طبقه همکف (لابی)، دبیرخانه مرکزی همراه اول تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز دوشنبه مورخ 99/12/18 رأس ساعت 14 در طبقه سوم برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ضمنأ مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 750,000,000 ریال (هفتصد و پنجاه میلیون ریال) می باشد که می‌بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده ارائه شود.

مناقصه گران جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا رفع هرگونه سوال یا ابهام خود می‌توانند با شماره تلفن همراه 09123139168 تماس و یا با آدرس ایمیل m.tabari@mci.ir مکاتبه فرمایید.

لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سامانه تأمین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سامانه اقدام نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران