آگهی مناقصه عام یک مرحله ای شماره 99/44 س با موضوع خرید هارد VNX
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید هارد VNX را از طریق مناقصه عام یک مرحله‌ای و براساس طرح قرارداد، شرایط مناقصه، مشخصات فنی و مستندات موجود به انجام برساند. لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ انتشار آگهی لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 99/10/17 پس از اسکن نمودن رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 1,000,000 ریال (یک میلیون ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ونک تک به نام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009921718226 (به واریزی‌های بدون شناسه واریز ترتیب اثر داده نخواهد شد) و معرفینامه (شماره مناقصه درخواستی، موضوع مناقصه، معرفی کارشناس خریدار اسناد مناقصه به‌همراه شماره مستقیم در معرفینامه دارای سربرگ و با مهر و امضا و معتبر الزامی است) به آدرس‌های a.shariati@mci.ir (81712393)، s.beheshti@mci.ir (81712382)، z.baghsheykhi@mci.ir (88641009) ایمیل نمایند.

پس از بررسی مدارک ارسالی، اسناد مناقصه به آدرس ایمیلی که در مدارک واصل شده ارسال خواهد شد. خریداران اسناد پس از دریافت اسناد مناقصه و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضا کرده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 99/11/05 به نشانی میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه، دبیرخانه مستقر در لابی تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز دوشنبه مورخ 99/11/06 رأس ساعت 14 بعد از ظهر در طبقه 3 واحد 3 برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده بدون حضور نماینده شرکت ها (بدلیل جلوگیری از شیوع بیماری کرونا) اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1,000,000,000 ریال (یک میلیارد ریال) می باشد که لازم است بصورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده ارائه شود. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مشخصات فنی به آدرس ایمیل a.karami@mci.ir ویا شماره تلفن 09126000895 و درباره موارد بازرگانی به آدرس ایمیل te.taheri@mci.ir و یا با شماره تلفن 81712551 و 81712556 تماس حاصل نمایید.

لازم به ذکر است مناقصه گران برای یک نوبت بایستی به سامانه تأمین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران