آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 99/34 س با موضوع خرید تجهیزات آنتنالاین جهت سایت های فاز 8 تکمیلی
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید تجهیزات آنتنالاین جهت سایت های فاز 8 تکمیلی را از طریق مناقصه عام دو مرحله‌ای دو بخشی و بر اساس شرایط مناقصه، طرح قرارداد و ضمائم پیوست به انجام برساند. لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می‌توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت روز شنبه 99/08/24 پس از اسکن نمودن رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 1,000,000 ريال (یک میلیون ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ظفر کد 65862 - شماره شبا IR870120020000001864464409 - به نام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009921029227 و معرفی نامه (شماره مناقصه درخواستی، موضوع مناقصه، معرفی کارشناس خریدار اسناد مناقصه به همراه شماره مستقیم در معرفی نامه دارای سربرگ و با مهر و امضاء معتبر الزامی است)، به آدرس های a.shariati@mci.ir (81712393) ، s.beheshti@mci.ir (81722382) ، z.baghsheykhi@mci.ir (88641009)  ایمیل نمایند. پس از بررسی مدارک ارسالی، اسناد مناقصه به آدرس ایمیلی که مدارک ارسال شده، ارسال خواهد شد. خریداران اسناد پس از دریافت اسناد مناقصه و با توجه به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء کرده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا آخر وقت اداری روز یک شنبه مورخ 99/09/09 به آدرس میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه، دبیرخانه لابی تا ساعت 15 تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز دوشنبه مورخ 99/09/10 رأس ساعت 15 بعد از ظهر در طبقه سوم برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ضمنأ مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برای هر بخش 58,540,370,000 ريال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده ارائه شود. مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09121335620 (آقای اسدزاده) تماس حاصل نمایند. لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سامانه تأمین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سامانه اقدام نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران