آگهی مناقصه عام دو مرحله‌ای شماره RD 99/04 با موضوع خرید، نصب و راه‌اندازی پایلوت سامانه ذخیره‌ساز بومی نرم‌افزارمحور
mci-pages-sharing

مرکز تحقیق و توسعه شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد موضوع پروژه "خرید، نصب و راه‌اندازی پایلوت سامانه ذخیره‌ساز بومی نرم‌افزارمحور" را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید. متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، در ساعات اداری از 99/08/11 لغایت 99/08/18 به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان ونک، نبش کردستان، ساختمان شماره 3، پلاک 114، طبقه 4، بلوک C نزد خانم مرادی (تلفن:81715656) مراجعه نمایند. لازم به ذکر است که به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی ناشی از ویروس کرونا، متقاضیان می‌توانند مدارک پرداختی خود را به آدرس ایمیل fin.r&d@mci.ir ارسال نموده و اسناد مناقصه را دریافت نمایند (نام و شماره مناقصه در عنوان ایمیل ذکر گردد). همچنین ذکر شماره و عنوان مناقصه، معرفی نفر ارتباطی و ارائه یک شماره تماس مستقیم در متن ایمیل الزامی است.

 • زمان ارائه پاکت‌ها: متقاضیان محترم می‌توانند پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 99/09/03 به کارشناس مربوطه در مرکز (خانم مرادی) واقع در آدرس فوق‌الذکر تحویل نمایند.
 • وجه شرکت در مناقصه: جهت خرید اسناد مناقصه، لازم است فیش واریزی 1,100,000 ريال (یک میلیون و صد هزار ريال) به شماره حساب 1864464409 با شناسه 170009922393249 بانک ملت شعبه ونک تک کد 65862 ارائه گردد.
 • مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: سپرده تضمین شرکت در مناقصه به میزان 498,000,000 ريال (چهارصد و نود و هشت میلیون ريال) در وجه "شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)" می‌باشد که می‌بایست به صورت ضمانتنامه بانکی از بانک‌های مورد تایید مناقصه‌گذار تهیه شود.
 • مدت تحوبل: از زمان ابلاغ قرارداد به مدت 6 ماه خورشیدی (با احتساب جمعه‌ها و تعطیلات رسمی) می‌باشد.
 • محل تحویل و اجرای موضوع مناقصه: تهران
 • سایر شرایط مناقصه:
  • تضمین حسن ایفای تعهدات: حداکثر 5 روز کاری پس از ابلاغ برنده مناقصه و پیش از ابلاغ قرارداد، پیمانکار منتخب می‌بایست جهت تضمین حسن ایفای تعهدات خود به میزان 5% مبلغ قرارداد، ضمانتنامه بانکی مورد تأیید کارفرما ارائه نماید.
  • پیش پرداخت: حداکثر تا سقف 25% مبلغ کل به عنوان پیش پرداخت در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی پس از انعقاد قرارداد به پیمانکار منتخب پرداخت می‌گردد.
  • تضمین شرکت در مناقصه برای سه شرکت اول تا زمان عقد قرارداد، نزد مناقصه‌گذار باقی می‌ماند.
  • کارفرما در قبول یا رد هر یک از پیشنهادها مختار است.
  • به پیشنهادهای فاقد امضاء، فاقد تضمین در مناقصه، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • متقاضیان محترم شرکت در مناقصه می‌توانند سوال‌های عمومی خود در خصوص روال اجرای مناقصه از طریق آدرس ایمیل info.r&d@mci.ir مطرح نمایند.

شرکت ارتباطات سیار ایران