آگهی مناقصه عام یک مرحله ای شماره 99/33 س با موضوع خرید تجهیزات یدکی سوئیچ های فعال FEX,AGG
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید تجهیزات یدکی سوئیچ های فعال FEX,AGG را از طریق مناقصه عام یک مرحله‌ای و براساس طرح قرارداد، شرایط مناقصه، مشخصات فنی و مستندات موجود به انجام برساند.

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 99/07/23 لغایت 99/07/30 پس از اسکن نمودن رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 1,000,000ریال (یک میلیون ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ونک تک به نام شرکت ارتباطات سیار ایران شناسه پرداخت 170009921718226 (به واریزی‌های بدون شناسه واریز ترتیب اثر داده نخواهد شد) و معرفی نامه (شماره مناقصه درخواستی، موضوع مناقصه، معرفی کارشناس خریدار اسناد مناقصه به‌همراه شماره مستقیم در معرفی نامه دارای سربرگ و با مهر و امضا و معتبر الزامی است) به آدرس‌های a.shariati@mci.ir (81712393)، s.beheshti@mci.ir (81712382)، z.baghsheykhi@mci.ir (88641009) ایمیل نمایند.

پس از بررسی مدارک ارسالی، اسناد مناقصه به آدرس ایمیلی که در مدارک واصل شده ارسال خواهد شد. خریداران اسناد پس از دریافت اسناد مناقصه و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضا کرده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 15:30 روز یکشنبه مورخ 99/08/11 به نشانی میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه، طبقه 3 واحد 8 تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز دوشنبه مورخ 99/08/12 رأس ساعت 14 در طبقه 3 واحد 3 برج همراه تشکیل جلسه و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 7,000,000,000 ریال (هفت میلیارد ریال) بوده که باید بصورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده ارائه شود. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مشخصات فنی با آقای علیرضا قربانی تنها با شماره تلفن 2355636-0912 و درباره موارد بازرگانی با شماره تلفن 81712557 و 5647281-0912 تماس حاصل نمایند.

لازم به ذکر است مناقصه گران برای یک نوبت بایستی به سامانه تأمین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سامانه اقدام نمایند.
سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران