آگهی مناقصه عام دو مرحله‌ای شماره 99/02 RD با موضوع خرید، نصب و راه‌اندازی سامانه چت بات بومی
mci-pages-sharing

مرکز تحقیق و توسعه شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد موضوع پروژه «خرید، نصب و راه‌اندازی سامانه چت بات بومی» را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید. متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، در ساعات اداری از تاریخ 99/07/27 لغایت 99/08/05 به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان ونک، نبش کردستان، ساختمان شماره 3، پلاک 114، طبقه 4، بلوک C نزد خانم مرادی (تلفن 81715656) مراجعه نمایند. لازم به ذکر است که به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی ناشی از ویروس کرونا، متقاضیان می‌توانند مدارک پرداختی خود را به آدرس ایمیل fin.r&d@mci.ir ارسال نموده و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

زمان ارائه پاکت‌ها: متقاضیان محترم می‌توانند پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 99/08/21 به خانم مرادی واقع در آدرس فوق‌الذکر تحویل نمایند.

وجه شرکت در مناقصه: جهت خرید اسناد مناقصه، لازم است فیش واریزی 1,100,000 ريال (به حروف: یک میلیون و صد هزار ريال) به شماره حساب 1864464409 با شناسه 170009922393249 بانک ملت شعبه ونک تک کد 65862 ارائه گردد.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: سپرده تضمین شرکت در مناقصه به میزان 1,040,000,000 ريال (به حروف: یک میلیارد و چهل میلیون ريال) در وجه «شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)» می‌باشد که می‌بایست به صورت ضمانتنامه بانکی از بانک‌های مورد تایید مناقصه‌گذار تهیه شود.

مدت تحویل: از زمان ابلاغ قرارداد به مدت 9 ماه خورشیدی (با احتساب جمعه‌ها و تعطیلات رسمی) می‌باشد.

محل تحویل و اجرای موضوع مناقصه: تهران

سایر شرایط مناقصه:

  • تضمین حسن ایفای تعهدات: حداکثر 5 روز کاری پس از ابلاغ برنده مناقصه و پیش از ابلاغ قرارداد، پیمانکار منتخب می‌بایست جهت تضمین حسن ایفای تعهدات خود به میزان 5% مبلغ قرارداد، ضمانتنامه بانکی مورد تأیید کارفرما ارائه نماید.
  • پیش پرداخت: حداکثر تا سقف 25% مبلغ کل به عنوان پیش پرداخت در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی پس از انعقاد قرارداد به پیمانکار منتخب پرداخت می‌گردد.
  • تضمین شرکت در مناقصه برای سه شرکت اول تا زمان عقد قرارداد، نزد مناقصه‌گذار باقی می‌ماند.
  • کارفرما در قبول یا رد هر یک از پیشنهادها مختار است.
  • به پیشنهادهای فاقد امضاء، فاقد تضمین در مناقصه، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • متقاضیان محترم شرکت در مناقصه می‌توانند سوال‌های عمومی خود در خصوص روال اجرای مناقصه از طریق آدرس ایمیل info.r&d@mci.ir مطرح نمایند.

شرکت ارتباطات سیار ایران