آگهی مناقصه عام یک مرحله ای شماره 99/29 س با موضوع خرید تجهیزات مدیریت شبکه
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد، خرید تجهیزات مدیریت شبکه را از طریق مناقصه عام یک مرحله‌ای و بر اساس شرایط مناقصه، طرح قرارداد، مشخصات فنی (LOM) موجود در اسناد مناقصه به انجام برساند. لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می‌توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 99/07/21 پس از اسکن نمودن رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 1,000,000 (یک میلیون) ریال به حساب شماره 1864464409 و شناسه واریز 170009921029227 (به واریزی‌های بدون شناسه واریز ترتیب اثر داده نخواهد شد) بانک ملت شعبه ونک تک به نام شرکت ارتباطات سیار ایران و معرفی نامه (شماره مناقصه درخواستی، موضوع مناقصه، معرفی کارشناس خریدار اسناد مناقصه به همراه شماره مستقیم در معرفی نامه دارای سربرگ و با مهر و امضا و معتبر الزامی است) ، به آدرس‌های a.shariati@mci.ir (81712393)، s.beheshti@mci.ir (81712382)، z.baghsheykhi@mci.ir (88641009) ایمیل نمایند.

پس از بررسی مدارک ارسالی، اسناد مناقصه به آدرس ایمیلی که مدارک ارسال شده، ارسال خواهد شد. خریداران اسناد پس از دریافت اسناد مناقصه و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء کرده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 99/08/03 به آدرس میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه، طبقه سوم، واحد 8 تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز دوشنبه مورخ 99/08/05 راس ساعت 16 در طبقه سوم برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد. ضمناً مبلغ تضمین شرکت در 6,150,000,000 (شش میلیارد و صد و پنجاه میلیون) ریال بوده که باید به صورت ضمانت‌نامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده ارائه شود. مناقصه‌گران می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مشخصات فنی با شماره تلفن‌های 09128339341 و موارد قراردادی با شماره تلفن 81712572 تماس حاصل نمایند.

لازم به ذکر است هر یک از شرکت‌های حاضر در مناقصه بایستی به سامانه تأمین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سامانه اقدام نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران