آگهی تجدید مناقصه عام یک مرحله‌ای شماره 99/17 س با موضوع خرید 630 عدد کپسول آتش‌نشانی و 200 عدد پایه و محفظه کپسول
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد تعداد 630 عدد کپسول آتش نشانی (پودر و گاز، آب و گاز، CO2 ) به همراه 200 عدد پایه و محفظه کپسول آتش نشانی را از طریق برگزاری مناقصه عام یک مرحله‌ای و بر اساس شرایط مناقصه، طرح قرارداد و مشخصات فنی پیوست از تامین کنندگان و تولیدکنندگان داخلی واجد شرایط که دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری معتبر به شماره‌های 1-7909 ، 2-7909 و 3-7909 و استاندارد تولید سیلندرهای فولادی بدون درز نرمالیزه شده و قابل پر کردن مجدد با ظرفیت آبی 30 لیتر بصورت صد در صد ریالی خریداری نماید. لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 99/07/02 پس از اسکن نمودن رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 1,000,000ریال (یک میلیون ریال) به حساب شماره 1864464409 و شناسه واریز 170009921029227 (به واریزی های بدون شناسه واریز ترتیب اثر داده نخواهد شد) بانک ملت شعبه ونک تک به نام شرکت ارتباطات سیار ایران و معرفی نامه (شماره مناقصه درخواستی، موضوع مناقصه، معرفی کارشناس خریدار اسناد مناقصه به همراه شماره مستقیم در معرفی نامه دارای سربرگ و با مهر و امضاء معتبر الزامی است) به آدرس‌های a.shariati@mci.ir (81712393) ، s.beheshti@mci.ir (81712382) ، z.baghsheykhi@mci.ir (88641009) ایمیل نمایند.

پس از بررسی مدارک ارسالی، اسناد مناقصه به آدرس ایمیلی که مدارک ارسال شده، ارسال خواهد شد. خریداران اسناد پس از دریافت اسناد مناقصه و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء کرده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 99/07/13 به آدرس میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه، دبیرخانه لابی برج همراه تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز دوشنبه مورخ 99/07/14 رأس ساعت 14 در واحد سه طبقه سوم برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد. ضمنأ مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1,534,925,000 ریال بوده که باید به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده ارائه شود. مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712509 ،81713477 (09123864707) تماس حاصل نمایند.

لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سامانه تأمین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سامانه اقدام نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران