مناقصه خرید سامانه بومی هوشمندسازی پارکینگ
mci-pages-sharing

مرکز تحقیق و توسعه شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد موضوع پروژه «خرید سامانه بومی هوشمندسازی پارکینگ» را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید. متقاضیان می‌توانند جهت خرید اسناد مناقصه به همراه فیش واریزی 1,100,000ريال به شماره حساب 1864464409 با شناسه 170009922393249 بانک ملت شعبه ونک تک کد 65862، در روزهای شنبه 99/06/22 الی 99/06/26 از ساعت 10:00 الی 14:00 به آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان ونک، نبش کردستان، ساختمان شماره 3، پلاک 114، طبقه 4، بلوک C نزد آقای حمید اصابتی (تلفن 81715641) مراجعه نموده یا از طریق ارسال ایمیل به ارسال مدارک پرداختی به آدرس ایمیل fin.r&d@mci.ir مدارک را دریافت نمایند.

لازم به ذکر است که آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات و پاکات به صورت حضوری، در مکان فوق‌الذکر، در روز چهارشنبه، مورخ 99/07/09 تا ساعت 12:00 می‌باشد.

در ذیل خلاصه‌ای از مناقصه مذکور ارائه شده است:

  • موضوع مناقصه: خرید سامانه بومی هوشمندسازی پارکینگ
  • محل پروژه: تهران
  • مدت قرارداد: مدت زمان اجرای موضوع این مناقصه، چهار ماه شمسی (با احتساب جمعه‌ها و تعطیلات رسمی) می‌باشد.
  • تضمین شرکت در مناقصه: مناقصه‌گر برای شرکت در مناقصه باید به عنوان تضمین در مناقصه، به همراه پیشنهاد خود یک فقره ضمانتنامه بانکی به مبلغ 1,500,000,000 ريال (به حروف: یک میلیارد و پانصد میلیون ريال) در وجه "شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)" تسلیم مناقصه‌گزار نماید.
  • تضمین حسن ایفای تعهدات: حداکثر 5 روز کاری پس از ابلاغ برنده مناقصه و پیش از ابلاغ قرارداد، پیمانکار منتخب می‌بایست جهت تضمین حسن ایفای تعهدات خود به میزان 10% مبلغ قرارداد، ضمانتنامه بانکی مورد تأیید کارفرما ارائه نماید.
  • پیش پرداخت: حداکثر تا سقف 25% مبلغ کل به عنوان پیش پرداخت در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی پس از انعقاد قرار به پیمانکار منتخب پرداخت می‌گردد.
  • تضمین شرکت در مناقصه برای سه شرکت اول تا زمان عقد قرارداد، نزد مناقصه‌گذار باقی می‌ماند.
  • کارفرما در قبول یا رد هر یک از پیشنهادها مختار است.
  • به پیشنهادهای فاقد امضاء، فاقد تضمین در مناقصه، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • متقاضیان محترم شرکت در مناقصه می‌توانند سوال‌های عمومی خود در خصوص روال اجرای مناقصه از طریق آدرس ایمیل info.r&d@mci.ir مطرح نمایند.

مرکز تحقیق و توسعه همراه اول

شرکت ارتباطات سیار ایران