آگهی تجدید مناقصه عام دو مرحله ای شماره 99/8 س با موضوع خرید خدمات اجرایی فعالیت های بازاریابی در استان خراسان رضوی
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید خدمات اجرایی فعالیت های بازاریابی خود را در استان خراسان رضوی از طریق برگزاری مناقصه عام دو مرحله‌ای و بر اساس شرایط مناقصه، طرح قرارداد و مشخصات موجود RFP به صورت 100 درصد ریالی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی واجد شرایط که دارای مجوز فعالیت تبلیغات محیط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند به انجام برساند.

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 99/06/19 پس از اسکن نمودن رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 1,000,000 ریال (یک میلیون ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ونک تک به نام شرکت ارتباطات سیار ایران و شناسه واریز شماره 170009921029227 (به واریزی های بدون شناسه واریز ترتیب اثر داده نخواهد شد) و معرفی نامه (درج شماره مناقصه، موضوع مناقصه، معرفی کارشناس خریدار اسناد مناقصه به همراه شماره مستقیم وی در معرفی نامه دارای سربرگ و با مهر و امضاء معتبر الزامی است) به آدرس های a.shariati@mci.ir (81712393)، s.beheshti@mci.ir (81712382)، z.baghsheykhi@mci.ir (88641009) ایمیل نمایند.

پس از بررسی مدارک ارسالی، اسناد مناقصه به آدرس ایمیلی که مدارک از طریق آن واصل شده اند، ارسال خواهد شد. خریداران اسناد مناقصه پس از دریافت اسناد مناقصه می بایست با توجه کامل به مندرجات آنها، اسناد مزبور را مهر و امضاء کرده و به ضمیمه پیشنهاد خود در غالب پاکات دربسته، حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/06/30 به نشانی : میدان ونک، خیابان ونک، ضلع شرقی برزگراه کردستان، دبیرخانه برج همراه اول، طبقه همکف تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز دو شنبه مورخ 99/06/31 راس ساعت 15:30 در طبقه سوم برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد. ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 600,000,000 ریال می باشد که باید به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده ارائه گردد. مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مشخصات فنی با شماره تلفن 81715382 و در خصوص موارد بازرگانی با شماره تلفن 81712508 تماس حاصل نمایند.

لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سامانه تأمین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سامانه اقدام نمایند.
سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران