آگهی مناقصه عام یک مرحله ای شماره 99/27 س با موضوع خرید انواع پچ کرد در متراژهای مختلف و آداپتور
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید انواع پچ کرد در متراژهای مختلف و آداپتور را از طریق مناقصه عام یک مرحله‌ای صد در صد ریالی و بر اساس شرایط مناقصه، طرح قرارداد و ضمائم پیوست از شرکت های تولید کننده داخلی که دارای مجوز فعالیت از وزارت صمت در زمینه مناقصه می باشند را به انجام برساند. لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 99/06/15 پس از اسکن نمودن رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 1,000,000 ریال (یک میلیون ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ظفر کد 65862- شماره شبا IR870120020000001864464409 - بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009921029227 و معرفی نامه (شماره مناقصه درخواستی، موضوع مناقصه، معرفی کارشناس خریدار اسناد مناقصه به همراه شماره مستقیم در معرفی نامه دارای سربرگ و با مهر و امضاء معتبر الزامی است)، به آدرس های a.shariati@mci.ir (81712393)، s.beheshti@mci.ir (81712382)، z.baghsheykhi@mci.ir (88641009) ایمیل نمایند.

پس از بررسی مدارک ارسالی، اسناد مناقصه به آدرس ایمیلی که مدارک ارسال شده، ارسال خواهد شد. خریداران اسناد پس از دریافت اسناد مناقصه و با توجه به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء کرده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/06/23 به آدرس میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه، دبیرخانه لابی تا ساعت 15 تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز دوشنبه مورخ 99/06/24 رأس ساعت 16 در طبقه سوم برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ضمنأ مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1,455,195,000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده ارائه شود.

مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن09123578522 (آقای خاتمی) تماس حاصل نمایند. لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سامانه تأمین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سامانه اقدام نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران