آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 99/26 س با موضوع تامین ، توزیع و نصب اقلام فروشگاهی و تبلیغاتی در نمایندگی‌های همراه اول (کل کشور)

آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 99/26 س با موضوع تامین ، توزیع و نصب اقلام فروشگاهی و تبلیغاتی در نمایندگی‌های همراه اول (کل کشور)

mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد تامین، توزیع و نصب اقلام فروشگاهی و تبلیغاتی در نمایندگی‌های همراه اول (کل کشور) را از طریق برگزاری مناقصه عام دو مرحله‌ای در 6 بخش و بر اساس شرایط مناقصه، طرح قرارداد و مشخصات فنی و شرح خدمات پیوست از اشخاص حقوقی و کانون‌های آگهی و تبلیغات واجد شرایط خریداری نماید. لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 99/06/15 پس از اسکن نمودن رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 1,000,000 ریال (یک میلیون ریال) به حساب شماره 1864464409 و شناسه واریز 170009921029227 (به واریزی‌های بدون شناسه واریز ترتیب اثر داده نخواهد شد) بانک ملت شعبه ونک تک به نام شرکت ارتباطات سیار ایران و معرفی نامه (شماره مناقصه درخواستی، موضوع مناقصه، معرفی کارشناس خریدار اسناد مناقصه به همراه شماره مستقیم در معرفی نامه دارای سربرگ و با مهر و امضاء معتبر الزامی است) به آدرس‌های a.shariati@mci.ir (81712393)، s.beheshti@mci.ir (81712382)، z.baghsheykhi@mci.ir (88641009) ایمیل نمایند.

پس از بررسی مدارک ارسالی، اسناد مناقصه به آدرس ایمیلی که مدارک ارسال شده، ارسال خواهد شد. خریداران اسناد پس از دریافت اسناد مناقصه، با توجه به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 99/06/30 به آدرس میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه، دبیرخانه لابی برج همراه تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز دوشنبه مورخ 99/06/31 رأس ساعت 14 در واحد سه طبقه سوم برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ضمنأ تضمين شركت در مناقصه

  • بخش 1: مبلغ 705,120,000 ريال
  • بخش 2: مبلغ 757,160,000 ريال
  • بخش 3: مبلغ 335,152,000 ريال
  • بخش 4: مبلغ 525,158,000 ريال
  • بخش 5: مبلغ 393,317,200 ريال
  • بخش 6: مبلغ 506,600,000 ريال
بوده که باید به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده ارائه شود. مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712509، 81715374 (09121769226) تماس حاصل نمایند.

لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سامانه تأمین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سامانه اقدام ورزند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران