آگهی مناقصه عام یک مرحله ای شماره 99/24 س با موضوع خریداری Cisco IP Phone
mci-pages-sharing

شركت ارتباطات سيار ايران در نظر دارد Cisco IP Phone به شرح مندرج در مستندات فنی، ضمائم و طرح قرارداد موجود را از طریق مناقصه عام یک مرحله‌ای از شرکت های واجد شرایط داخلی به صورت ارزی، ارزی-ریالی خریداری نماید.

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 99/05/27 پس از اسکن نمودن رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 1,000,000 ریال (یک میلیون ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ونک تک به نام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰9921718226 (به واریزهای بدون شناسه پرداخت ترتیب اثر داده نخواهد شد) و معرفینامه کارشناس خریدار اسناد (درج شماره مناقصه درخواستی، موضوع مناقصه، نام و نام خانوادگی کارشناس خریدار اسناد مناقصه بهمراه ایمیل شرکتی و شماره مستقیم در معرفینامه دارای سربرگ و با مهر و امضا معتبر الزامی است)، درخواست خرید اسناد را به آدرس‌های a.shariati@mci.ir (81712393)، s.beheshti@mci.ir (81712382)، z.baghsheykhi@mci.ir (88641009) ایمیل نمایند .

پس از بررسی مدارک ارسالی، اسناد مناقصه به آدرس ایمیلی که در مدارک واصل شده ارسال خواهد شد. خریداران اسناد می بایست پس از دریافت اسناد مناقصه و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضا کرده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 15روز سه شنبه مورخ 99/06/04 به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه، دبیرخانه مستقر در لابی برج همراه تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز چهارشنبه مورخ 99/06/05 رأس ساعت 10:30 صبح در طبقه 3 واحد 3 برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ضمناً مبلغ تضمین سپرده شرکت در مناقصه برابر 498,864,000 ریال(معادل چهارصدو نود و هشت میلیون و هشتصد و شصت و چهار هزار ریال) بوده که باید بصورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده ارائه شود. مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88640727 تماس حاصل نمایند.

لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه میبایست به سامانه تأمین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سامانه اقدام نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران