آگهی تجدید مناقصه عام دو مرحله ای شماره 99/6 س با موضوع خرید ساک پودر سنگی
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید 840,000 عدد ساک پودر سنگی را از طریق برگزاری مناقصه عام دو مرحله‌ای و بر اساس شرایط مناقصه، طرح قرارداد و مشخصات موجود به صورت 100 درصد ریالی از طریق شرکت های داخلی واجد شرایط که دارای پروانه ساخت از وزارت بهداشت و سایر مراجع ذی صلاح هستند به انجام برساند.

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 99/05/21 پس از اسکن نمودن رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 1,000,000 ریال (یک میلیون ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ونک تک به نام شرکت ارتباطات سیار ایران و شناسه واریز شماره 170009921029227 (به واریزی‌های بدون شناسه واریز ترتیب اثر داده نخواهد شد) و معرفی نامه (درج شماره مناقصه، موضوع مناقصه، معرفی کارشناس خریدار اسناد مناقصه به همراه شماره مستقیم وی در معرفی نامه دارای سربرگ و با مهر و امضاء معتبر الزامی است) به آدرس‌های a.shariati@mci.ir (81712393) ، s.beheshti@mci.ir (81712382) ، z.baghsheykhi@mci.ir (88641009) ایمیل نمایند.

پس از بررسی مدارک ارسالی ، اسناد مناقصه به آدرس ایمیلی که مدارک از طریق آن و اصل شده‌اند، ارسال خواهد شد. خریداران اسناد مناقصه پس از دریافت اسناد مناقصه می بایست با توجه کامل به مندرجات آنها، اسناد مزبور را مهر و امضاء کرده و به ضمیمه پیشنهاد خود در غالب پاکات دربسته، حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/05/28 به نشانی: میدان ونک، خیابان ونک، ضلع شرقی برزگراه کردستان، برج همراه اول، همکف (لابی)، دبیرخانه مرکزی تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز چهارشنبه مورخ 99/05/29 راس ساعت 10:30 صبح در طبقه سوم برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد. ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 756,000,000ریال می باشد که باید به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده ارائه گردد. مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مشخصات فنی با شماره تلفن 81715358 و در خصوص موارد بازرگانی با شماره تلفن 81712508 تماس حاصل نمایند.

لازم به ذکر است هر یک از شرکتهای حاضر در مناقصه بایستی به سامانه تأمین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سامانه اقدام ورزند.
سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران