آگهی مناقصه عام یک مرحله ای شماره 99/21 س با موضوع خرید تجهیزات، نصب، راه اندازی و پشتیبانی فنی40 دستگاه سرور HPE
mci-pages-sharing

شركت ارتباطات سيار ايران در نظر دارد تجهیزات، نصب، راه‌اندازی و پشتیبانی فنی 40 دستگاه سرور HPE به شرح مندرج در مستندات فنی، ضمائم و طرح قرارداد موجود را از طریق مناقصه عام یک مرحله‌ای از شرکت‌های واجد شرایط داخلی به صورت ارزی، ارزی-ریالی خریداری نماید.

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 99/05/15 پس از اسکن نمودن رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 1,000,000 ریال (یک میلیون ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ونک تک به نام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009921718226 (به واریزهای بدون شناسه پرداخت ترتیب اثر داده نخواهد شد) و معرفینامه کارشناس خریدار اسناد (درج شماره مناقصه درخواستی، موضوع مناقصه، نام و نام خانوادگی کارشناس خریدار اسناد مناقصه به‌همراه ایمیل شرکتی و شماره مستقیم در معرفینامه دارای سربرگ و با مهر و امضا معتبر الزامی است)، درخواست خرید اسناد را به آدرس‌های a.shariati@mci.ir (81712393)، s.beheshti@mci.ir (81712382)، z.baghsheykhi@mci.ir (88641009) ایمیل نمایند.

پس از بررسی مدارک ارسالی، اسناد مناقصه به آدرس ایمیلی که در مدارک واصل شده ارسال خواهد شد. خریداران اسناد می بایست پس از دریافت اسناد مناقصه و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضا کرده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 99/05/28 به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه، دبیرخانه مستقر در لابی برج همراه تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز چهار شنبه مورخ 99/05/29 رأس ساعت 09:00 صبح در طبقه 3 واحد 3 برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ضمناً مبلغ تضمین سپرده شرکت در مناقصه برابر 8,000,000,000 ریال (معادل هشتصد میلیون تومان) بوده که باید بصورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده ارائه شود. مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712571 تماس حاصل نمایند.

لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سامانه تأمین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سامانه اقدام نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران