آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 99/19 س با موضوع خرید 3000 دستگاه تابلو AC.PDB با STAND
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید 3000 دستگاه تابلو AC.PDB با STAND را از طریق مناقصه عام دو مرحله‌ای و بر اساس شرایط مناقصه، طرح قرارداد و ضمائم پیوست به انجام برساند. لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 99/05/12 پس از اسکن نمودن رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 1,000,000 ریال (یک میلیون ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ظفر کد 65862- شماره شبا IR870120020000001864464409 - بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009921029227 و معرفی نامه (شماره مناقصه درخواستی، موضوع مناقصه، معرفی کارشناس خریدار اسناد مناقصه به همراه شماره مستقیم در معرفی نامه دارای سربرگ و با مهر و امضاء معتبر الزامی است)، به آدرس های a.shariati@mci.ir (81712393)، s.beheshti@mci.ir (81712382)، z.baghsheykhi@mci.ir (88641009) ایمیل نمایند.

پس از بررسی مدارک ارسالی ، اسناد مناقصه به آدرس ایمیلی که مدارک ارسال شده، ارسال خواهد شد. خریداران اسناد پس از دریافت اسناد مناقصه و با توجه به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء کرده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/05/21 به آدرس میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه، دبیرخانه لابی تا ساعت 14 تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز چهارشنبه مورخ 99/05/22 رأس ساعت 10:30 صبح در طبقه سوم برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ضمنأ مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 7,035,000,000ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده ارائه شود . مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712720 (آقای قبیله محمدی) تماس حاصل نمایند.

لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سامانه تأمین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سامانه اقدام نمایند.

شرکت ارتباطات سیار ایران