آگهی مناقصه عام یک مرحله ای شماره 99/17 س خرید 630 عدد انواع کپسول آتش نشانی به همراه 200 عدد پایه و محفظه کپسول آتش نشانی
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد تعداد630 عدد کپسول آتش نشانی (پودر و گاز، آب و گاز، CO2) به همراه 200 عدد پایه و محفظه کپسول آتش نشانی را از طریق برگزاری مناقصه عام یک مرحله‌ای و بر اساس شرایط مناقصه، طرح قرارداد و مشخصات فنی پیوست از تامین کنندگان و تولیدکنندگان داخلی واجد شرایط که دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری معتبر به شماره های 7909-1 ، 7909-2 و 7909-3 و استاندارد تولید سیلندرهای فولادی بدون درز نرمالیزه شده و قابل پر کردن مجدد با ظرفیت آبی 30 لیتر بصورت صد در صد ریالی خریداری نماید. لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 99/05/08 پس از اسکن نمودن رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 1,000,000 ریال (یکصد میلیون ریال) به حساب شماره 1864464409 و شناسه واریز 170009921029227 (به واریزی های بدون شناسه واریز ترتیب اثر داده نخواهد شد) بانک ملت شعبه ونک تک به نام شرکت ارتباطات سیار ایران و معرفی نامه (شماره مناقصه درخواستی، موضوع مناقصه، معرفی کارشناس خریدار اسناد مناقصه به همراه شماره مستقیم در معرفی نامه دارای سربرگ و با مهر و امضاء معتبر الزامی است) به آدرس‌های a.shariati@mci.ir (81712393)، s.beheshti@mci.ir (81712382)، z.baghsheykhi@mci.ir (88641009) ایمیل نمایند.

پس از بررسی مدارک ارسالی ، اسناد مناقصه به آدرس ایمیلی که مدارک ارسال شده ، ارسال خواهد شد. خریداران اسناد پس از دریافت اسناد مناقصه و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء کرده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 99/05/14 به آدرس میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه، دبیرخانه لابی برج همراه تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز چهارشنبه مورخ 99/05/15 رأس ساعت 15 در واحد سه طبقه سوم برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد. ضمنأ مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 760,637,500 ریال بوده که باید به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده ارائه شود. مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88640997 ، 81712509 ،81713477 تماس حاصل نمایند.

لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سامانه تأمین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سامانه اقدام نمایند.
سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

شرکت ارتباطات سیار ایران