اصلاحیه آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 99/12 س با موضوع نرم افزار پلتفرم خدمت در محل
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد نرم افزار پلتفرم خدمت در محل مورد نیاز را از طریق مناقصه عام دو مرحله ای و براساس طرح قرارداد ، شرایط ، شرح نیازمندی های فنی و مستندات موجود به انجام برساند.

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 99/04/28 پس از اسکن نمودن رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 1,000,000 ریال (یک میلیون ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ونک تک به نام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009921718226 (به واریزهای بدون شناسه پرداخت ترتیب اثر داده نخواهد شد) و معرفینامه (شماره مناقصه درخواستی، موضوع مناقصه، معرفی کارشناس خریدار اسناد مناقصه به همراه شماره مستقیم در معرفینامه دارای سربرگ و با مهر و امضا و معتبر الزامی است) به آدرس‌های a.shariati@mci.ir (81712393) ، s.beheshti@mci.ir (81712382) ، z.baghsheykhi@mci.ir (88641009) ایمیل نمایند.

پس از بررسی مدارک ارسالی، اسناد مناقصه به آدرس ایمیلی که در مدارک واصل شده ارسال خواهد شد. خریداران اسناد پس از دریافت اسناد مناقصه و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضا کرده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 99/05/07 به نشانی میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه، دبیرخانه تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز چهار شنبه مورخ 99/05/08 رأس ساعت 9 صبح در طبقه 3 واحد 3 برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد. ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 940,000,000 ریال (نهصد و چهل میلیون ریال) بوده که باید بصورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده ارائه شود. مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712555 تماس حاصل نمایند.

لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سامانه تأمین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سامانه اقدام ورزند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران