اصلاحیه آگهی مناقصه عام یک مرحله ای شماره 99/13 س با موضوع تأمین 500 هزار آدرس IPV4
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد تعداد 500 هزار آدرس IPV4 مورد نیاز (در دو بخش 250 هزار تایی) خود را از طریق مناقصه عام یک مرحله‌ای و بر اساس طرح قرارداد، شرایط، مشخصات فنی و مستندات موجود تاٌمین نماید.

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 99/04/28 پس از اسکن نمودن رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 1,000,000 ریال (یک میلیون ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ونک تک به نام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 17000992171826 (به واریزهای بدون شناسه پرداخت ترتیب اثر داده نخواهد شد) و معرفینامه (شماره مناقصه درخواستی، موضوع مناقصه، معرفی کارشناس خریدار اسناد مناقصه بهمراه شماره مستقیم در معرفینامه دارای سربرگ و با مهر و امضا و معتبر الزامی است) به آدرس‌های a.shariati@mci.ir (81712393) ، s.beheshti@mci.ir (81712382) ، z.baghsheykhi@mci.ir (88641009) ایمیل نمایند.

پس از بررسی مدارک ارسالی، اسناد مناقصه به آدرس ایمیلی که در مدارک واصل شده ارسال خواهد شد. خریداران اسناد پس از دریافت اسناد مناقصه و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضا کرده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 99/05/07 به نشانی میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه، دبیرخانه تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز چهار شنبه مورخ 99/05/08 رأس ساعت 10:30 صبح در طبقه 3 واحد 3 برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد. ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه در هر بخش 47,606,175,000 ریال (چهل و هفت میلیارد و ششصد و شش میلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزار ریال) بوده که باید بصورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده ارائه شود. مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712555 تماس حاصل نمایند.

لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سامانه تأمین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سامانه اقدام ورزند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران