آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 99/11 س با موضوع خرید و پیاده سازی پلتفرم EIEAS
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید و پیاده سازی پلتفرم EIEAS به‌همراه یک سال خدمات پشتیبانی و نگهداری را از طریق مناقصه عام دو مرحله‌ای و براساس طرح قرارداد، شرایط مناقصه، مشخصات فنی و مستندات موجود به انجام برساند. لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 99/04/11 لغایت 99/04/17 پس از اسکن نمودن رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 1,000,000 ریال (یک میلیون ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ونک تک به نام شرکت ارتباطات سیار ایران شناسه پرداخت 170009921718226 (به واریزی‌های بدون شناسه واریز ترتیب اثر داده نخواهد شد) و معرفی نامه (شماره مناقصه درخواستی، موضوع مناقصه، معرفی کارشناس خریدار اسناد مناقصه به‌همراه شماره مستقیم در معرفی نامه دارای سربرگ و با مهر و امضا و معتبر الزامی است) به آدرس‌های a.shariati@mci.ir (81712393) ، s.beheshti@mci.ir (81712382) ، z.baghsheykhi@mci.ir (88641009) ایمیل نمایند.

پس از بررسی مدارک ارسالی، اسناد مناقصه به آدرس ایمیلی که در مدارک واصل شده ارسال خواهد شد. خریداران اسناد پس از دریافت اسناد مناقصه و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضا کرده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/04/24 به نشانی: میدان ونک، خیابان ونکف برج همراه، طبقه 3 واحد 8 تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز چهارشنبه مورخ 99/04/25 رأس ساعت 11 صبح در طبقه 3 واحد 3 برج همراه تشکیل جلسه و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 450,000,000 ریال (چهارصد و پنجاه میلیون ریال) بوده که باید بصورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده ارائه شود. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مشخصات فنی با شماره تلفن آقای مهندس اکبری 09122355215 و درباره موارد بازرگانی با شماره تلفن 81712557 و 09122355215 تماس حاصل نمایند.

لازم به ذکر است هر یک از شرکت‌های حاضر در مناقصه بایستی به سامانه تأمین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سامانه اقدام نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران