آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 99/6 س با موضوع خرید ساک پودر سنگی
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید 840,000 عدد ساک پودر سنگی را از طریق برگزاری مناقصه عام دو مرحله‌ای و بر اساس شرایط مناقصه، طرح قرارداد و مشخصات موجود به صورت 100 درصد ریالی از طریق شرکت های داخلی واجد شرایط که دارای پروانه ساخت از وزارت بهداشت و سایر مراجع ذی صلاح هستند به انجام برساند . لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 99/03/31 پس از اسکن نمودن رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 1,000,000 ریال (یک میلیون ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ونک تک به نام شرکت ارتباطات سیار ایران و شناسه واریز شماره 170009921029227 (به واریزی های بدون شناسه واریز ترتیب اثر داده نخواهد شد) و معرفی نامه (درج شماره مناقصه، موضوع مناقصه، معرفی کارشناس خریدار اسناد مناقصه به همراه شماره مستقیم وی در معرفی نامه دارای سربرگ و با مهر و امضاء معتبر الزامی است) به آدرس های a.shariati@mci.ir (81712393)، s.beheshti@mci.ir (81712382)، z.baghsheykhi@mci.ir (88641009) ایمیل نمایند.

پس از بررسی مدارک ارسالی، اسناد مناقصه به آدرس ایمیلی که مدارک از طریق آن واصل شده اند، ارسال خواهد شد.
خریداران اسناد مناقصه پس از دریافت اسناد مناقصه می بایست با توجه کامل به مندرجات آنها ، اسناد مزبور را مهر و امضاء کرده و به ضمیمه پیشنهاد خود در غالب پاکات دربسته، حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/04/10 به نشانی : میدان ونک ، خیابان ونک، ضلع شرقی برزگراه کردستان، برج همراه اول، طبقه سه، واحد هشت تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز چهارشنبه مورخ 99/04/11 راس ساعت 10:30 صبح در طبقه سوم برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد. ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 756,000,000ریال می باشد که باید به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده ارائه گردد. مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مشخصات فنی با شماره تلفن 81715358 و در خصوص موارد بازرگانی با شماره تلفن 81712508 تماس حاصل نمایند.

لازم به ذکر است هر یک از شرکتهای حاضر در مناقصه بایستی به سامانه تأمین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سامانه اقدام نمایند.
سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران