آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 99/4 س با موضوع خرید و اجرای مراکز داده پیش ساخته شهید بابایی
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید و اجرای مراکز داده پیش ساخته شهید بابایی را از طریق مناقصه عام دو مرحله ای و براساس طرح قرارداد، شرایط، مشخصات فنی و مستندات موجود به انجام برساند.

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 99/02/06 لغایت 99/02/10 پس از اسکن نمودن رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 500,000 ریال (پانصد هزار ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ونک تک به نام شرکت ارتباطات سیار ایران شناسه پرداخت 170009819044284 (به واریزی های بدون شناسه واریز ترتیب اثر داده نخواهد شد) و معرفی نامه (شماره مناقصه درخواستی، موضوع مناقصه، معرفی کارشناس خریدار اسناد مناقصه به همراه شماره مستقیم در معرفی نامه دارای سربرگ و با مهر و امضا و معتبر الزامی است) به آدرس های z.baghsheykhi@mci.ir (88641009)، s.beheshti@mci.ir (81712382)، a.shariati@mci.ir (81712393)، ایمیل نمایند. پس از بررسی مدارک ارسالی، اسناد مناقصه به آدرس ایمیلی که در مدارک واصل شده ارسال خواهد شد. خریداران اسناد پس از دریافت اسناد مناقصه و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضا کرده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/02/23 به نشانی میدان ونک خیابان ونک برج همراه طبقه 3 واحد 8 تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز چهارشنبه مورخ 99/02/24 رأس ساعت 10 صبح در طبقه 3 واحد 3 برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد. ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 25,000,000,000 ریال (بیست و پنج میلیارد ریال) بوده که باید بصورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده ارائه شود . برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مشخصات فنی با شماره تلفن 81716601 و 0201547-0912 و درباره موارد بازرگانی با شماره تلفن 81712557 و 5647281-0912 تماس حاصل نمایند. لازم به ذکر است مناقصه گران برای یک نوبت بایستی به سامانه تأمین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سامانه اقدام نمایند. سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران