آگهی مناقصه عام یک مرحله ای شماره 98/95 س با موضوع خرید تجهیزات SFP
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید تجهیزات SFP را از طریق مناقصه عام یک مرحله ای و بر اساس شرایط مناقصه و اسناد پیوست به انجام رساند. لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/12/28 پس از اسکن نمودن رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 500,000 (پانصد هزار) ریال به حساب شماره 1864464409 و شناسه واریز 170009819044284 (به واریزی های بدون شناسه واریز ترتیب اثر داده نخواهد شد) بانک ملت شعبه ونک تک به نام شرکت ارتباطات سیار ایران و معرفی نامه (شماره مناقصه درخواستی، موضوع مناقصه، معرفی کارشناس خریدار اسناد مناقصه به همراه شماره مستقیم در معرفی نامه دارای سربرگ و با مهر و امضاء معتبر الزامی است)، به آدرس های a.shariati@mci.ir (81712393)، s.beheshti@mci.ir (88641009)، z.baghsheykhi@mci.ir (88641009) ایمیل نمایند. پس از بررسی مدارک ارسالی ، اسناد مناقصه به آدرس ایمیلی که مدارک ارسال شده ، ارسال خواهد شد. خریداران اسناد پس از دریافت اسناد مناقصه و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء کرده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/01/19 به آدرس میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه، طبقه سوم واحد 8 تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز چهارشنبه مورخ 99/01/20 راس ساعت 10:30 صبح در طبقه سوم برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد. ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1,436,000,000 ریال بوده که باید به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده ارائه شود. مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712595 تماس حاصل نمایند. لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سامانه تأمین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سامانه اقدام ورزند.

شرکت ارتباطات سیار ایران