آگهی مناقصه عام دو مرحله ای 98/92 با موضوع تجهیزات و خدمات راهکار های RCS
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد تجهیزات و خدمات (نصب و راه اندازی) راهکار های RCS خود را از طریق برگزاری مناقصه عام دو مرحله ای از شرکت های واجد شرایط مطابق اسناد تنظیمی خریداری نماید.

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/12/12 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 500,000 ریال (پانصد هزار ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009819044284 به نشانی تهران ، میدان ونک ، خیابان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم ، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. و با توجه به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و علاوه بر ارسال فرم پیشنهاد قیمت ارائه شده نسبت به تکمیل و ارسال فایل در اسناد نیز اقدام و پیشنهاد خود را حداکثر تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 98/12/20 به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند. کمیسیون معاملات در تاریخ 98/12/21 راس ساعت 15:30 در طبقه 3 واحد 3 برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات ارائه شده تصمیم گیری خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 15,000,000,000ریال می باشد که می بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد. مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 88640870 - 81712508 تماس حاصل نمایند. سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سامانه تأمین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سامانه اقدام ورزند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران