آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 98/88 س با موضوع تجهیزات سخت افزاری و خدمات پروژه DMS مراکز راه آهن و کاظمیان تهران
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد تجهیزات سخت افزاری و خدمات پروژه DMS مورد نیاز مراکز راه آهن و کاظمیان تهران را از طریق مناقصه عام دو مرحله ای و براساس طرح قرارداد ، شرایط مناقصه ، LOM و مستندات موجود به انجام برساند . لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/12/07 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال (پانصد هزار ریال) به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ بانک ملت شعبه ونک تک به نام شرکت ارتباطات سیار ایران (شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۸۱۹۰۴4۲۸۴) در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک، برج همراه، طبقه سوم واحد ۸ (تلفن 81712393) مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء کرده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ 98/12/20 به نشانی فوق الذکر تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز چهار شنبه مورخ 98/12/21 رأس ساعت 9 صبح در طبقه سوم برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد. ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 14،000،000،000 ریال (چهارده میلیارد ریال) بوده که باید بصورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده ارائه شود . مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712555 تماس حاصل نمایند. لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سایت تأمین کنندگان همراه اول به نشانی "www.mci.ir/tamin" مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام ورزند.

شرکت ارتباطات سیار ایران