آگهی مناقصه شماره 98/84 س با موضوع خرید 33000 سل باتری 12 ولت 200 آمپر ساعت بهمراه حمل و تحویل به انبار
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید 33000 سل باتری 12 ولت 200 آمپر ساعت بهمراه حمل و تحویل به انبار را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه در سه بخش از تولید کنندگان داخلی واجد شرایط که دارای مجوز فعالیت از وزارت صنعت ، معدن و تجارت در زمینه موضوع مناقصه می باشند خریداری نماید. لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/11/12 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی (مبنی بر واریز مبلغ 500,000 ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009819044284) در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، برج همراه ، طبقۀ سوم ، واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 98/11/19 به نشانی فوق تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در تاریخ 98/11/20 روز یکشنبه راس ساعت 11 در طبقۀ سوم واحد سه برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد . ضمناً تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 10,000,000,000 ریال جهت هر بخش می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت ارتباطات سیار ایران صادرگردد . مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81713953 و 81712720 و 81712381 تماس حاصل نمایند. لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سایت تأمین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام ورزند.

شرکت ارتباطات سیار ایران