آگهی تجدید مناقصه عام دو مرحله ای شماره 98/47 س با موضوع خدمات پروژه DNS
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خدمات پروژه DNS فاز 2 خود را از طریق برگزاری مناقصه عام دو مرحله ای از شرکت های واجد شرایط مطابق اسناد مناقصه خریداری نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ انتشار آگهی لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه 98/11/08 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 300,000 ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ونک تک به نام شرکت ارتباطات سیار ایران (شناسه پرداخت 170009718461245) به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان ونک، ساختمان برج همراه، طبقه سوم واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پس از مطالعه کامل و مهر و امضاء مجاز آن بهمراه پیشنهاد خود تا ساعت روز شنبه 98/11/19 به نشانی یاد شده بالا تسلیم نمایند. جلسه بازگشایی پاکات مناقصه ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 98/11/20 در محل کمیسیون معاملات طبقه سوم برج همراه خواهد بود. ضمناً مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 700,000,000 ریال (به حروف: هفتصد میلیون ریال) می باشد که لازم است بصورت ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده ارائه گردد. مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88640727 تماس حاصل نمایند. لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سایت تأمین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام نمایند. سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

شرکت ارتباطات سیار ایران