آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 98/82 س با موضوع خرید تجهیزات سیویل جهت
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید تجهیزات سیویل جهت سایت های پروژه فاز 8 و USO خود را از طریق مناقصه عام دو مرحله ای و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود به انجام برساند. لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/10/28 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 500,000 (پانصد هزار) ریال به حساب شماره 1864464409 بانک ملت بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009819044284، به نشانی تهران : میدان ونک ، خیابان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم ، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و نسبت به ارسال مستندات (طرح قرارداد، شرایط مناقصه، مشخصات فنی و...) و فرم پیشنهاد قیمت مهر و امضاء شده خود حداکثر تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 98/11/05 به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند . کمیسیون معاملات نیز در تاریخ 98/11/06 راس ساعت 9 صبح در طبقه 3 واحد 3 تشکیل و نسبت به پیشنهادات ارائه شده تصمیم گیری خواهد نمود. ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به شرح مندرج در اسناد مناقصه می باشد که می بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد. سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712381 - 81712596 - 81712756 تماس حاصل نمایند. لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سایت تامین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت نیز اقدام ورزند.