آگهی مناقصه 98/73 با موضوع سامانه چت بات
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد سامانه چت بات را به همراه خدمات پشتیبانی و نگهداری آن بر اساس شرایط مناقصه و طرح قرارداد، مطابق با مشخصات فنی موجود در اسناد مناقصه، از شرکت های واجد شرایط خریداری نماید. داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت روز شنبه مورخ 98/10/28 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 500,000 ریال (پانصد هزار ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ونک تک به نام شرکت ارتباطات سیار ایران (شناسه پرداخت 170009819044284) در ساعت اداری به نشانی : تهران، میدان ونک، خیابان ونک، ساختمان برج همراه، طبقه سوم واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها، اسناد مزبور را مهر و امضا نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 98/11/06 به نشانی فوق الذکر تسلیم نمایند. جلسه بازگشایی پاکات مناقصه در روز دو شنبه مورخ 98/11/07 راس ساعت 9 صبح در محل کمیسیون معاملات طبقه سوم برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. به پیشنهادات واصله پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمنا مبلغ تضمین سپرده شرکت در مناقصه 1,500,000,000ریال (معادل صد و پنجاه میلیون تومان) می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده ارائه گردد. مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاع بیشتر با شماره تلفن 81713863 تماس حاصل نمایند. لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سایت تأمین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام نمایند. سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

شرکت ارتباطات سیار ایران