آگهی مناقصه شماره 98/78 س با موضوع خرید 550 کیلومتر فیدر 7/8 اینچ درجه یک از برندهای RFS ، ANDREW ، HANSEN بهمراه حمل و تحویل به انبار
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید 880 کیلومتر فیدر 7/8 اینچ درجه یک از برندهای RFS ، ANDREW ، HANSEN بهمراه حمل و تحویل به انبار را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه خریداری نماید. لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/10/22 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی (مبنی بر واریز مبلغ 300,000 ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ظفر کد 65862 - شماره شبا IR 870120020000001864464409 - بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009514388215) در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، برج همراه ، طبقۀ سوم ، واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 98/10/29 به نشانی فوق تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در تاریخ 98/10/30 روز دوشنبه راس ساعت 9 صبح در طبقۀ سوم واحد سه برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد. ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 10,500,000,000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت ارتباطات سیار ایران صادرگردد. مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81713953 و 81712758 تماس حاصل نمایند. لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سایت تأمین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام ورزند.

شرکت ارتباطات سیار ایران