آگهی تمدید مناقصه عام دو مرحله‌ای شماره 98/72 س به منظور خرید سخت افزار و خدمات نصب و راه اندازی و پشتیبانی CGNAT مرکز اهواز
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد، سخت افزار و خدمات نصب و راه اندازی و پشتیبانی را براساس شرایط مناقصه عام دو مرحله‌ای شماره 98/72، طرح قرارداد، مشخصات پیوست و اسناد مناقصه به صورت ریالی / ارزی–ریالی / ارزی خریداری نماید. لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می‌توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/10/14 با در دست داشتن معرفی‌نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 500,000 (پانصد هزار) ریال به حساب شماره 1864464409 بانک ملت بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009819044284 به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه، طبقه سوم، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. با توجه به مندرجات آن‌ها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و علاوه بر ارسال فرم پیشنهاد قیمت ارائه شده نسبت به تکمیل و ارسال مستندات ارائه شده در اسناد نیز اقدام و به ضمیمه پیشنهاد خود را حداکثر تا ساعت 12 روز دو‌شنبه مورخ 98/10/21 به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند. کمیسیون معاملات در تاریخ 98/10/21 راس ساعت 14 در طبقه پنجم واحد 3 برج همراه تشکیل جلسه و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 2,700,000,000 (دو میلیارد و هفتصد میلیون) ریال می باشد که می‌بایستی به صورت ضمانت‌نامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد. سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. مناقصه‌گران می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مشخصات فنی با شماره تلفن 88640974 (آقای جنابی) و موارد قراردادی با شماره تلفن 81712572 (آقای پارسی نژاد) تماس حاصل فرمایند. لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به تأمین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام ورزند.

شرکت ارتباطات سیار ایران