آگهی مناقصه شماره 98/76 س خرید تجهیزات کابل و شلف
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد، تجهیزات کابل و شلف مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه عام یک مرحله ای و براساس شرایط مناقصه، طرح قرارداد و مشخصات فنی موجود در اسناد مناقصه از شرکت های داخلی واجد شرایط و بصورت صد در صد ریالی خریداری نماید. لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می‌توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98/10/16 با در دست داشتن معرفی‌نامه (شامل نام، شماره تلفن همراه و آدرس ایمیل) و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 500,000 (پانصد هزار) ریال به حساب شماره 1864464409 بانک ملت بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009819044284 به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه، طبقه سوم، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند و با توجه کامل به مندرجات آن‌ها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا پایان وقت اداری روز ‌یکشنبه مورخ 98/10/22 به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند. کمیسیون معاملات در تاریخ 98/10/23 راس ساعت 14 در طبقه سوم واحد 8 برج همراه تشکیل جلسه و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 862,000,000(هشتصدو شصت و دو میلیون) ریال می باشد که می‌بایستی به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت ارتباطات سیار ایران صادر گردد. سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. مناقصه‌گران می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مشخصات فنی با شماره تلفن 81712751 و موارد قراردادی با شماره تلفن 81712573 تماس حاصل فرمایند.

شرکت ارتباطات سیار ایران