آگهی مناقصه شماره 98/77 س با موضوع خرید 910 دستگاه انواع دکل پروژه USO
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد 910 دستگاه انواع دکل پروژه USO خود را از طریق مناقصه عام دو مرحله ای و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود از شرکت های داخلی واجد شرایط خریداری نماید. لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/10/15 با در دست داشتن معرفی نامه، کارت ملی و رسید بانکی (مبنی بر واریز مبلغ 400,000 ریال به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ظفر به نام شرکت ارتباطات سیار ایران و شناسه واریز 170009615210297) در ساعات اداری به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه، طبقه سوم، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نموده و پس از بررسی، اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود، حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/10/21 به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند. کمیسیون معاملات در تاریخ 98/10/22 راس ساعت 14 بعدازظهر در طبقه 3 واحد 3 برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات ارائه شده تصمیم گیری خواهد نمود. لازم به ذکر است هر شرکت به منظور دریافت اسناد مناقصه موظف است نسبت به ارائه نام مدیر عامل، شماره مدیر عامل و همچنین مشخصات فرد مطلع شامل نام، آدرس ایمیل و شماره تلفن همراه وی اقدام نماید. یک نسخه از اسناد مناقصه به این آدرس ایمیل ارسال خواهد شد. همچنین هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سایت تامین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام ورزند. ضمناً این مناقصه در چهار بخش برگزار می شود که مبالغ تضمین شرکت در مناقصه به ترتیب معادل 5,100,000,000 ريال، 2,600,000,000 ريال، 5,080,000,000 ریال و 3,050,000,000 ريال می باشند که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی ارائه گردند. سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81713901 - 81712740 تماس حاصل نمایند.

شرکت ارتباطات سیار ایران