آگهی استعلام شماره 98/004276 با موضوع خرید 4000 عدد جمپر
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام یک مرحله ای نسبت به خرید 4000 عدد جمپر براساس شرایط استعلام ، فرم پیشنهاد قیمت و مشخصات فنی پیوست اقدام نماید. لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت تاریخ 98/10/07 نسبت به ارسال پاکات (الف و ب) خود به اداره کل خرید (نشانی : میدان ونک ، خیابان ونک ، ضلع شرقی تقاطع کردستان ، برج همراه ، دبیرخانه طبقۀ همکف) اقدام نمایند. کمیتۀ مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

لازم به توضیح می باشد که شرکت کنندگان در استعلام می توانند هر گونه سوال خود را درباره موضوع استعلام به آدرس ایمیل m.mirshams@mci.ir ارسال و یا با شماره تلفن 81712758 و 81713953 تماس حاصل نمایند.

ضمناً شرکتها می بایست نسبت به ارسال (شرایط استعلام ، اساسنامه و روزنامه رسمی ، مشخصات فنی مهر و امضا شده) در پاکت الف و (فرم قیمت) در پاکت ب اقدام نمایند و پس از بررسی پیشنهادات نسبت به بازگشایی قیمت اقدام خواهد شد.

pdf-icon مشخصات فنی
حجم : 247 کیلوبایت
pdf-icon شرایط استعلام
حجم : 319 کیلوبایت
pdf-icon پیشنهاد قیمت
حجم : 503 کیلوبایت

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران