آگهی تجدید استعلام شماره ۴۲۵۹ با موضوع بسته بندی ۱۰.۰۰۰عدد دو سیمونت
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام نسبت به بسته بندی 10,000 عدد دو سیمونت براساس شرایط استعلام، فرم پیشنهاد قیمت و شرح خدمات پیوست اقدام نماید . لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت تاریخ 98/09/30 نسبت به ارسال پاکات (الف و ب) خود به اداره کل خرید (نشانی : میدان ونک، خیابان ونک، ضلع شرقی تقاطع کردستان، برج همراه، دبیرخانه طبقۀ همکف) اقدام نمایند. کمیتۀ مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. لازم به توضیح می باشد که شرکت کنندگان در استعلام می توانند هر گونه سوال خود را درباره موضوع استعلام به آدرس ایمیل y. asadnejad@mci.ir ارسال و یا با شماره تلفن 89329491 و 81713953 تماس حاصل نمایند. شرکتها می بایست نسبت به ارسال (شرایط استعلام، اساسنامه و روزنامه رسمی، مشخصات فنی و شرح خدمات مهر و امضا شده ) در پاکت الف و ( فرم قیمت ) در پاکت ب اقدام نمایند و پس از بررسی پیشنهادات نسبت به بازگشایی قیمت اقدام خواهد شد.

pdf-icon مشخصات فنی
حجم : 1.2 مگابایت
pdf-icon شرایط استعلام
حجم : 493 کیلوبایت
pdf-icon پیشنهاد قیمت
حجم : 366 کیلوبایت
pdf-icon پارامتر های عمومی
حجم : 684 کیلوبایت

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران