آگهی مناقصه شماره 98/69 با موضوع خرید خدمات نصب و راه‌اندازی تجهیزات U2000
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد، خدمات نصب و راه اندازی تجهیزات U2000 را براساس شرایط مناقصه عام دو مرحله‌ای شماره 98/69 س، طرح قرارداد، مشخصات پیوست و اسناد مناقصه به صورت صد در صد ریالی خریداری نماید. لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می‌توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/09/16 با در دست داشتن معرفی‌نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 500,000 (پانصد هزار) ریال به حساب شماره 1864464409 بانک ملت بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009819044284 به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه، طبقه سوم، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. با توجه به مندرجات آن‌ها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و علاوه بر ارسال فرم پیشنهاد قیمت ارائه شده نسبت به تکمیل و ارسال مستندات ارائه شده در اسناد نیز اقدام و به ضمیمه پیشنهاد خود را حداکثر تا ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ 98/09/26 به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند. جلسه بازگشایی پاکات مناقصه در تاریخ 98/09/27 راس ساعت 9 صبح در برج همراه تشکیل جلسه خواهد شد.ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 900,000,000 (نهصد میلیون) ریال می‌باشد که می‌بایستی به صورت ضمانت‌نامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده ارائه گردد. سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. مناقصه‌گران می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مشخصات فنی با معاونت مدیریت و عملیات شبکه و در خصوص موارد قراردادی با شماره تلفن 81712570 تماس حاصل فرمایند.

شرکت ارتباطات سیار ایران