آگهی تجدید مناقصه عام یک مرحله ای شماره 98/39 س با موضوع خرید تعداد 7400 کوتد لمینت به همراه تعداد 3800 پایه X
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد تعداد 7400 کوتد لمینت به همراه تعداد 3800 پایه X مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه عام یک مرحله ای و بر اساس شرایط ، طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه به صورت 100 درصد ریالی از طریق شرکت های داخلی واجد شرایط که دارای مجوز فعالیت در خصوص امور چاپ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند خریداری نماید.

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/09/18 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 300,000 ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ظفر کد 65862 شماره شبا IR 870120020000001864464409 بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009514388215 به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه، طبقه سوم، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به همراه پیشنهاد قیمت خود، حداکثر تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 98/09/24 به نشانی فوق الذکر تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در تاریخ 98/09/25 راس ساعت 15:00 در طبقه 11 واحد 2 برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات ارائه شده تصمیم گیری خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 600,000,000 ريال می باشد که می بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد. سایر موارد در اسناد مزایده درج گردیده است. مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712508 - 81715756 تماس حاصل نمایند.

لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سایت تأمین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام ورزند.

شرکت ارتباطات سیار ایران