آگهی مناقصه شماره 98/67 با موضوع خرید تجهیزات پسیو مرکز داده توحید
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد تجهیزات پسیو مرکز داده توحید خود را از طریق مناقصه عام یک مرحله ای و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود از شرکت های داخلی واجد شرایط خریداری نماید.

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/09/18 با در دست داشتن معرفی نامه (شامل نام و شماره تلفن همراه و ایمیل مدیرعامل)، کارت ملی و رسید بانکی (مبنی بر واریز مبلغ 400,000 ریال به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ بانک ملت شعبه ظفر به نام شرکت ارتباطات سیار ایران و شناسه واریز 170009615210297) در ساعات اداری به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه، طبقه سوم، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نموده و پس از بررسی، اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود، حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98/09/25 به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند. کمیسیون معاملات در تاریخ 98/09/26 راس ساعت 14 بعدازظهر در طبقه 11 واحد 7 برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات ارائه شده تصمیم گیری خواهد نمود.

لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سایت تأمین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام ورزند.

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه معادل 1,250,000,000 ريال می باشد که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی ارائه گردند. سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81713901 - 81716604 تماس حاصل نمایند.

شرکت ارتباطات سیار ایران