آگهی مناقصه شماره 98/66 س با موضوع خرید قطعات
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید قطعات یدکی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عام یک مرحله ای و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود به انجام برساند.

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/09/18 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 300,000 ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ظفر کد 65862- شماره شبا IR870120020000001864464409 - بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009514388215، به نشانی تهران: میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه، طبقه سوم، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و نسبت به ارسال مستندات (طرح قرارداد، شرایط مناقصه، مشخصات فنی و...) و فرم پیشنهاد قیمت مهر و امضاء شده خود حداکثر تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 98/09/25 به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند. کمیسیون معاملات نیز در تاریخ 98/09/26 راس ساعت 10:30 صبح در طبقه 11 سالن جلسات برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات ارائه شده تصمیم گیری خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به شرح مندرج در اسناد مناقصه می باشد که می بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712381 - 81712588 - 81713699 تماس حاصل نمایند.

لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سایت تأمین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت نیز اقدام ورزند.

شرکت ارتباطات سیار ایران