آگهی مناقصه عام شماره 98/62 س با موضوع خرید تجهیزات HP و خدمات مربوطه شبکه
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد تجهیزات HP و خدمات مربوطه شبکه خود را از طریق برگزاری مناقصه عام یک مرحله ای از شرکت های واجد شرایط مطابق اسناد مناقصه خریداری نماید.

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ انتشار آگهی لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/09/10 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 300,000 ریال (به حروف: سیصد هزار ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ونک تک به نام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009718461245 به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان ونک، ساختمان برج همراه، طبقه سوم واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پس از مطالعه کامل و مهر و امضاء مجاز آن به همراه پیشنهاد خود تا ساعت 15:30 روز دوشنبه مورخ 98/09/18 به نشانی یاد شده بالا تسلیم و رسید دریافت نمایند.

جلسه بازگشایی پاکات مناقصه ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 98/09/19 در محل کمیسیون معاملات طبقه سوم برج همراه خواهد بود ضمناً مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 15,000,000,000 ریال (به حروف: پانزده میلیارد ریال) می باشد که لازم است بصورت ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده ارائه گردد. لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه یکبار بایستی به تأمین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام نمایند. سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

شرکت ارتباطات سیار ایران