آگهی مناقصه عام یک مرحله ای شماره 98/63 س
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد مقدار19,600 متر کابل افشان کامل 5*6 به صورت NYY دو پوششه ، با قابلیت فرم دهی بالا ، عایق PVC/C یا PVC/D و ولتاژ 600 ولت/1 کیلو ولت مورد نیاز خود را بر اساس شرایط ، طرح قرارداد و مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه به صورت 1 ریالی از شرکت های داخلی واجد شرایط خریداری نماید. لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/08/27 با دردست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 300,000 ریال(سیصد هزار ریال) به حساب شماره 18644644/09 بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 17000961410209 در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 98/09/06 به نشانی فوق تسلیم نمایند.کمیسیون معاملات در روز شنبه مورخ 98/09/09 ساعت 11 صبح در واحد دو طبقه یازده برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 314,000,000 ریال(سیصد و چهارده میلیون ریال) می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد. مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 81712507 بازرگانی و 81713169 فنی تماس حاصل فرمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران