آگهی مناقصه شماره 98/61 با موضوع تجهیزات سیستم انتقال نوری POTN و خدمات نصب و راه اندازی
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد، تجهیزات سیستم انتقال نوری POTN و خدمات نصب و راه اندازی را براساس شرایط مناقصه عام دو مرحله‌ای شماره 98/61 س، طرح قرارداد، مشخصات پیوست و اسناد مناقصه به صورت صد در صد ریالی خریداری نماید. لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می‌توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/08/14 با در دست داشتن معرفی‌نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 500,000 (پانصد هزار) ریال به حساب شماره 1864464409 بانک ملت بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009819044284 به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه، طبقه سوم، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. با توجه به مندرجات آن‌ها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و علاوه بر ارسال فرم پیشنهاد قیمت ارائه شده نسبت به تکمیل و ارسال مستندات ارائه شده در اسناد نیز اقدام و به ضمیمه پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/08/26 به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند. کمیسیون معاملات در تاریخ 98/08/27 راس ساعت 14 بعد از ظهر در طبقه سوم واحد 8 برج همراه تشکیل جلسه و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 13,000,000,000 (سیزده میلیارد) ریال می باشد که می‌بایستی به صورت ضمانت‌نامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد. سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. مناقصه‌گران می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مشخصات فنی با شماره تلفنهای 81712767 و 09199909011 موارد قراردادی با شماره تلفن 81713885 تماس حاصل فرمایند.

شرکت ارتباطات سیار ایران