آگهی مناقصه شماره 98/59 س با موضوع خرید ابزار مدیریت لایسنس تجهیزات نوکیا
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد، ابزار مدیریت لایسنس تجهیزات نوکیا را براساس شرایط مناقصه عام دو مرحله‌ای شماره 98/59 س، طرح قرارداد، مشخصات پیوست و اسناد مناقصه به صورت صد در صد ریالی خریداری نماید.

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می‌توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98/08/06 با در دست داشتن معرفی‌نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 500,000 (پانصد هزار) ریال به حساب شماره 1864464409 بانک ملت بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009819044284 به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه، طبقه سوم، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. با توجه به مندرجات آن‌ها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و علاوه بر ارسال فرم پیشنهاد قیمت ارائه شده نسبت به تکمیل و ارسال مستندات ارائه شده در اسناد نیز اقدام و به ضمیمه پیشنهاد خود، حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ 98/08/14 به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند. کمیسیون معاملات در تاریخ 98/08/18 راس ساعت 9 صبح در طبقه سوم واحد 8 برج همراه تشکیل جلسه و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 800,000,000 (هشتصد میلیون) ریال می باشد که می‌بایستی به صورت ضمانت‌نامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد. سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. مناقصه‌گران می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مشخصات فنی با شماره تلفن 81716770 و موارد قراردادی با شماره تلفن 81712577 تماس حاصل فرمایند.

لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سایت تأمین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام ورزند.

شرکت ارتباطات سیار ایران