آگهی مناقصه شماره 98/54 س با موضوع خرید تجهیزات فیبر
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد، تجهیزات فیبر نوری را براساس شرایط مناقصه عام دو مرحله‌ای شماره 98/54 س، طرح قرارداد، مشخصات پیوست و اسناد مناقصه به صورت صد در صد ریالی خریداری نماید.

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می‌توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/07/28 با در دست داشتن معرفی‌نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 500,000 (پانصد هزار ) ریال به حساب شماره 1864464409 بانک ملت بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009819044284 به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه، طبقه سوم، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. با توجه به مندرجات آن‌ها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و علاوه بر ارسال فرم پیشنهاد قیمت ارائه شده نسبت به تکمیل و ارسال مستندات ارائه شده در اسناد نیز اقدام و به ضمیمه پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز ‌شنبه مورخ 98/08/11 به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند. کمیسیون معاملات در تاریخ 98/08/12 راس ساعت 14:30 بعد از ظهر در طبقه سوم واحد 8 برج همراه تشکیل جلسه و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 320,000,000 (سیصدو بیست میلیون) ریال می باشد که می‌بایستی به صورت ضمانت‌نامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد. سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. مناقصه‌گران می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مشخصات فنی با شماره تلفنهای 81712751 09163190842 و موارد قراردادی با شماره تلفن 81712573 تماس حاصل فرمایند.

شرکت ارتباطات سیار ایران